Vplyv zatupenia mutačnej kazety na účinnosť transformácie

Authors: Veronika Lišková 1    Hana Boňková 1    Ivana Petrovičová 1    Aneta Lichvariková 1    Ján Krahulec 1   
1 PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika   
Year: 2015
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1322
ISBN: 978-80-970712-8-8

V životnom cykle sa druhy z rodu Candida vyskytujú diploidné alebo aneuploidné, preto je zložité ich študovať. Genetické metódy ako génové mapovanie priniesli len obmedzené množstvo informácií o ich genóme. Preto technológie rekombinantnej DNA predstavujú jedinú účinnú cestu k analýze genetickej informácie u Candidy, a to si vyžaduje efektívnu metódu transformácie pre efektívny prenos cudzorodej DNA do jej genómu [1]. Cieľom práce je predostrieť získané poznatky o vplyvu zatupenia mutačnej kazety na účinnosť transformácie po jej vnesenie do chromozómu C. utilis. V práci rozoberáme vplyv zatupovania pomocou jednotlivých polymeráz a ich vplyv na výslednú účinnosť transformácie. Na štiepenie plazmidu používame restrikčnú endonukleázu HindIII, ktorá zanecháva 5´prečnievajúce konce. V pokusoch používame 3 rôzne DNA polymerázy. Princíp zatupovania GoTaq DNA polymerázou spočíva v tom, že dosyntetizuje reťazce, no nezatupí konce úplne, ale na 3´konce pridáva adenozín [2]. DreamTaq polymeráza taktež pridáva na 3´konce adenozín. Rozdiel medzi týmito dvoma polymerázami je v tom, že GoTaq DNA polymeráza je Hot Start a teda si vyžaduje aktiváciu v denaturačnom kroku pri 95°C, kým DreamTaq DNA polymeráza nevyžaduje denaturačný krok [3]. Posledná nami používaná polymeráza je T4 DNA polymeráza, ktorá je schopná zatupovania pri laboratórnej teplote a zanecháva tupé konce.

Práca vychádza z projektu: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. ITMS: 26240220086 , Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. ITMS: 26240220071.
 [1] Becher D., Stephen G. Oliver (1995) Methods Mol Biol 47, p. 291-302.
 [2] Sambrook J., Russell D. W. (2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 3rd ed.
 [3] ThermoScientific.