Využitie mikroorganizmov pri znižovaní obsahov liečiv a drog v odpadových vodách

Authors: Terézia Gašparcová 1    Slavomír Čerňanský 1    Tomáš Mackuľak 2    Tomáš Grivalský 3    Roman Grabic 4    Alexandra Šimonovičová 5   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie, Bratislava, Slovenská republika    2 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Bratislava, Slovenská republika    3 Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Laboratórium potravinovej a environmentálnej mikrobiológie, Bratislava, Slovenská republika    4 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Laboratoř environmentální chemie a biochemie, Vodňany, Česká republika    5 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1313
ISBN: 978-80-970712-8-8

Veľký vedecký a verejný záujem je venovaný najmä liečivám a drogám ako novouznaným triedam environmentálnych polutantov. Po prechode ľudským telom, kde sú tieto zlúčeniny metabolizované alebo po náhodnej alebo úmyselnej likvidácii, je životné prostredie ich konečným cieľom. Sú vylučované ako východiskové látky a / alebo ich metabolity, močom alebo exkrementami, a vypúšťané priamo do kanalizácie (Pal et al., 2013). Mnohé z nich môžu prechádzať čistiacimi procesmi v čistiarňach odpadových vôd (ČOV) a naďalej pretrvávať v odtokoch vyčistených vôd, na základe čoho sa dostávajú do vodných telies (Evgenidou et al., 2015). Koncentrácie liečiv klaritromycín, ciprofloxacín, atenolol, metoprolol, venlafaxín, tramadol, drogy metamfetamín a metabolitu nikotínu – kotinínu boli vo vzorkách prítokov z dvoch najväčších ČOV v Bratislave – ČOV Vrakuňa (8.8.2014) a ČOV Petržalka (12.8.2014) stanovené pomocou LC – MS/MS.  Z prítokov odpadových vôd boli izolované a metódou ITS-PCR identifikované baktérie Pseudomonas sp., Pseudomonas putida, Pseudomonas entomophila, Bacillus sp., Bacillus cereus, Comamonas sp., Acinetobacter sp., Stenotrophomonas sp., Luteibacter anthropic, Pandoraea pnomenusaRhodococcus erythropolis. Zo vzoriek prítokov boli tiež izolované a morfologicky identifikované mikroskopické vláknité huby Penicillium sp., Cladosporium sp. a Trichoderma sp.. Vzorky prítokov odpadových vôd boli kultivované s autochtónnou zmesnou mikrobiálnou kultúrou a tiež s pridaním izolátu Cladosporium sp. 30 dní pri teplote 25 °C. Všeobecne sa zlúčeniny lepšie odburávali v zmesnej mikrobiálnej kultúre. Vo vzorkách z ČOV Petržalka boli po interakcii s autochtónnou mikrobiálnou kultúrou aj izolátom Cladosporium sp. s účinnosťou 80 – 100 % odbúrané zlúčeniny kotinín, metamfetamín, klaritromycín, atenolol, venlafaxín a tramadol. Vo vzorkách z ČOV Vrakuňa to boli zlúčeniny kotinín, metamfetamín, klaritromycín a venlafaxín. Dokázali sme, že autochtónne mikroorganizmy z odpadových vôd majú schopnosť vplývať na odstraňovanie liečiv a drog, a mohli by byť v budúcnosti využité pri čistení odpadových vôd. 

  1. Evgenidou, E.N., Konstantinou, I.K., Dimitra, A.L., 2015: Occurrence and removal of transformation products of PPCPs and illicit drugs in wastewaters: A review. Science of the Total Environment, 505, 905-926. 
    Pal, R., Megharaj, M., Kirkbride, K.P., Naidu, R., 2013: Illicit drugs and the environment – A reviw. Science of the Total Environment, 463-464, 1079-1092.