Analýza obsahu DNA vybraných kvasinkových druhov

Authors: Aneta Lichvariková 1    Hana Boňková 1    Veronika Lišková 1    Ivana Petrovičová 1    Ján Krahulec 1   
1 PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika   
Year: 2015
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1300
ISBN: 978-80-970712-8-8

Na základe poznatkov, že Candida utilis má 3- 5 krát vyšší obsah genómovej DNA v porovnaní so Saccharomyces cerevisiae [1] sme sa rozhodli definovať a porovnať množstvo genómovej DNA štyroch druhov kvasiniek. Na analýzu sme si zvolili kvasinky Pichia pastoris, Kluveromyces lactis a Saccharomyces cerevisiae, ktorých celkové množstvo DNA sme porovnávali s celkovou DNA C. utilis. Nakoľko je C. utilis polyploidná, predpokladali sme, že obsah jej DNA presiahne koncentrácie DNA ostatných kvasiniek, keďže kvasinky P. pastoris a K. lactis sú diploidné a S. cerevsiae sa nachádza prevažne v haploinom štádiu. Genómovú DNA sme izolovali pomocou klasickej izolácie a taktiež pomocou kitu od DNeasy Tissue Kit (Qiagen). Ďalším našim cieľom bolo stanoviť počet kópii maltázového génu u príslušných delečných multantov C. utilis pomocou Real Time PCR. Vychádzali sme z predpokladu, že divý typ C. utilis je tetraploid [1] a na základe tohto predpokladu sme očakávali, že počet kópii tohto génu bude u delečných mutantov znížený.

Práca vychádza z projektu: Univerzitný vedecký park univerzity Komenského v Bratislave. ITMS: 26240220086; Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. ITMS: 26240220071
[1]       Ikushima S., et al. (2009) Biosci. Biotech. Bioch. 73(4), p. 879-884