Identifikácia 18 SNP polymorfizmov vo vybraných modifikujúcich génoch u pacientov s cystickou fibrózou na Slovensku

Authors: Eva Tóthová Tarová 1    Andrea Šoltýsová 1,2    Andrej Ficek 1    Ľudevít Kádaši 1,2   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko    2 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1288
ISBN: 978-80-970712-8-8

Cystická fibróza (CF) je najčastejšie letálne autozomálne recesívne dedičné ochorenie u kaukazoidnej rasy. Klasická CF postihuje respiračný (časté a opakované infekcie dýchacej sústavy), tráviaci (mekóniový ileus, pankreatická insuficiencia) a reprodukčný systém (azoospermia u mužov a nízka fertilita u žien). Všeobecne sa udáva výskyt jedného postihnutého dieťaťa na 2500 novorodencov, na Slovensku je incidencia 1:1800 a na základe novorodeneckého skríningu 1:5500. [1]

V súčasnosti je celosvetovo popísaných 2000 mutácií v ochorení spôsobujúcom CFTR géne (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator). Proteín CFTR funguje ako chloridový kanál lokalizovaný v apikálnej membráne epiteliálnej výstelky endokrinných žliaz. Priebeh pľúcneho ochorenia u CF ovplyvňuje viac faktorov: vonkajšie prostredie (pracovné prostredie, infekcie, fajčenie, kvalita liečby) a genetické pozadie, tj. genetické modifikátory mimo samotného génu CFTR. Štúdium modifikujúcich génov u CF by mohol v budúcnosti viesť k novým terapeutickým postupom a včasnej liečbe u chorých, u ktorých by sa zistili predpoklady k zhoršeniu zdravotného stavu pacientov. [2,3]

Na základe odbornej literatúry sme z vyše 80 kandidátnych modifikujúcich génov súvisiacich s CF vybrali tie, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečení imunitnej odpovede, pri ochrane pred bakteriálnou infekciou, cirhózou pečene, diabetes mellitus, pankreatickou insuficienciou pri CF.

Medzi najlepšie preštudované modifikujúce gény pri CF patrí MBL2 (manózu viažuci lektín), SERPINA1 (α1-antitrypsín), ACE (angiotenzín I konvertujúci enzým), TGFβ1 (transformujúci rastový faktor β1), TNFα (tumor-nektortizujúci faktor α), GSTP, GSTM, GSTT (gény glutathion-S transferázy), HFE (hemochromatózny gén), NOS (syntáza oxidu dusnatého), ADRβ2 (β2 – adrenergný receptor) a iné. [4,5,6]

Cieľom tejto práce bol výber 18 SNP polymorfizmov v 9 modifikujúcich génoch: MBL2 – 4 SNP, SERPINA1 – 2 SNP, ACE, GSTT, GSTP, HFE1, HFE2, HFE3, NOS – 2 trinukleotidové repetície, TNFα, ADRβ2 – 3 SNP. Ďalším cieľom bolo nájdenie vhodného metodického postupu na analýzu polymorfizmov,  určovanie ich frekvencie u 196 pacientov s potvrdenou diagnózou CF a kontrolnej skupiny (PCR, automatické sekvenovanie, SNaPshot, fragmentová analýza). Zatiaľ štatistické vyhodnotenie výsledkov, hlavne korelácia získaných genotypov s klinickými príznakmi pacientov je vo fáze spracovania kvôli veľkému počtu dát, čo vyžaduje rozsiahle štatistické vyhodnotenie pomocou dostupných metód a programov.

Práca bola podporená grantom UK (UK 210/2015).
[1] Kádaši L, Radvánszky J a kol., VEDA, Bratislava, 2014, 655.
[2] Anderson MP, Gregory RJ, Thompson S, et al., Science. 1990, 253, 202-205.
[3] Cystic Fibrosis Mutation Database [Citované: 13.4.2015] http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/
[4] Cutting GR., Ann NY Acad Sci. 2010, 1214, 57-69.
[5] Gallati S., The Application of Clinical Genetics 2014, 7, 133-146.