Účinok 1,25(OH)2D3 na aktivitu Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány

Authors: Marcela Morvová 1    Milan Zvarík 1    Ingrid Lajdová 2    Libuša Šikurová 1   
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    2 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 1287
ISBN: 978-80-970712-8-8

Vitamín D3 sa tvorí v pokožke zo 7-dehydrocholesterolu a v pečeni sa metabolizuje na 25-hydroxyvitamín D3 (25(OH)D3). V obličkách sa ďalej metabolizuje na hormonálnu formu 1α,25‑dihydroxyvitamín D3 (1,25(OH)2D3), ktorá je biologicky aktívna. Hormón 1,25(OH)2D3 generuje biologické odozvy prostredníctvom oboch genomových aj negenomových mechanizmov [1].

Genomový mechanizmus účinku zahŕňa aktiváciu, resp. potlačenie transkripcie. 1,25(OH)2D3 však taktiež vykazuje účinky, ktoré sú príliš rýchle, aby zahŕňali genomový mechanizmus akcie. Predpokladá sa, že tento mechanizmus zahŕňa receptory nachádzajúce sa v membráne v kaveolo-lipidových raftoch, kde sú pripravené k aktivácii kináz, fosfatáz a iónových kanálov. V tejto práci sme sledovali negenomový účinok 1,25(OH)2D3 na aktivitu Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány.

Do štúdie bolo zaradených 22 zdravých dobrovoľníkov a 7 pacientov s chronickým ochorením obličiek (CKD) v 2. – 3. štádiu. Membrány erytrocytov boli získané štandardnou metódou Hanahan&Ekholm [2], množstvo bielkovín v membránach bolo stanovené Lowryho metódou [3]. Inkubácia 1,25(OH)2D3 s izolovanými membránami erytrocytov prebiehala 20 min pri 37°C. Aktivita Ca2+‑ATPázy plazmatickej membrány bola stanovená spektrofotometricky ako množstvo vytvoreného anorganického fosfátu na mg bielkovín membrány za hodinu.

Zistili sme, že stredná hodnota aktivity Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov zdravých jedincov (n = 22) ako aj pacientov v 2. ‑ 3. štádiu CKD (n = 7) bola signifikantne zvýšená po aplikácii 1,25(OH)2D3 v porovnaní s hodnotou bez aplikácie 1,25(OH)2D3 (P < 0,0001, párový t test). To značí, že 1,25(OH)2D3 má stimulačný účinok na aktivitu Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány. U CKD pacientov ide o benefičný účinok nakoľko aktivita Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány je u CKD pacientov znížená.

Výsledky našich experimentov ukazujú, že medzi negenomové účinky 1,25(OH)2D3 patrí aj zvýšenie aktivity Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány erytrocytov.

Poďakovanie: Táto práca bola vypracovaná vďaka podpore grantov: VEGA 2/0133/15, VEGA 2/0101/12, APVV-0134-12.
 [1] Norman A.W. et al., Mol. Endocrinol. 1997, 11(10):1518-31.
 [2] Hanahan D.J., Ekholm J.E., Methods Enzymol. 1974, 31, 168-172.
 [3] Lowry O.H. et al., J. Biol. Chem. 1951, 193, 265–275.