Zastúpenie kvitnúcich rastlín v lokálnej populácii Galanthus nivalis L. v NPR Bábsky les (juhozápadné Slovensko)

Authors: Patrícia Mariničová 1    Pavol Eliáš 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra ekológie, Nitra, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1274
ISBN: 978-80-970712-8-8

V dubovo-hrabovom poraste v Bábskom lese sme sledovali miestnu populáciu jarného efemeroidného geofytu snežienky jarnej (Galanthus nivalis L.). Patrí medzi vzácne typy klonálneho rastu rastlín v strednej Európe s podzemným orgánom cibuľou[1]. Jarné geofyty predstavujú v lesných spoločenstvách osobitnú funkčnú skupinu rastlín[2,3]. Zastúpenie kvitnúcich jedincov tejto klonálnej rastliny cibuľovitého typu sme zistili pomocou metódy líniového transektu dlhého 100 m v lesnom spoločenstve Carici pilosae-Carpinetum v dňoch 11.3.2015 a 25.3.2015. V jednotlivých plôškach o veľkosti 1 x 1 m (n=100) sme zaznamenali prítomnosť kvitnúcich jedincov snežienky a v obsadených plôškach sme všetky jedince spočítali. Zastúpenie jedincov v transekte uvádzame v % a hustotu populácie v i.m-2.  Kvitnúce jedince snežienky sme zistili v 22 štvorcoch, čo predstavuje približne 22 % zastúpenie, v ostatných štvorcoch sa snežienka nevyskytovala. Celkovo sme na transekte zistili 701 kvitnúcich jedincov Galanthus nivalis. Maximálna zistená hustota populácie bola 231 jedincov. Minimálny počet kvitnúcich jedincov bol jedna. Priemerná hustota populácie Galanthus nivalis je 7 i.m-2. Získané výsledky sa využijú na hodnotenie kapacity lesného ekosystému pre poskytovanie ekosystémových služieb.

Key words: jarný geofyt, klonálne rastliny, kvitnúce jedince, Galanthus nivalis, Báb, Slovensko

Príspevok bol vypracovaný v rámci vedeckého projektu VEGA č. 1/0813/14 Ekosystémy a ich úžitky – ekosystémové služby vo vidieckej krajine riešený na Katedre ekológie FEŠRR SPU v Nitre
[1]. KLIMEŠOVA, J. – KLIMEŠ, L. 2008. Clonal growth diversity and bud banks of plants in the Czech flora: an evaluation using the CLO-PLA3 database. In Preslia. 2008, 80, p. 255 – 275.
[2].  ELIÁŠ, P. 1997. Funkčne skupiny rastlín vo fytocenózach. Ekologické štúdie I/97. SEKOS vo vyd. STU Bratislava, 1997. 152 s. ISBN 80-967883-1-0.
[3]. ELIÁŠ, P. 2007. Funkčná diverzita rastlín lesného spoločenstva. In Križová,E. Ujházy, K. (eds.), Dynamika, stabilita a diverzita lesných spoločenstiev. Zvolen : TU, 2007, s. 175 – 181.