Akumulácia kadmia (Cd) a zinku (Zn) v rastlinnom materiáli z lokality Kluknava

Authors: Miriama Kopernická 1    Tomáš Tóth 1    Ľuboš Harangozo 1    Beáta Volnová 1    Michal Medvecký 2   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra chémie    2 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky – VUTPHP Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá   
Year: 2015
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1266
ISBN: 978-80-970712-8-8

Znečistenie jednotlivých zložiek životného prostredia ťažkými kovmi je v súčasnosti závažným problémom. K akumulácii ťažkých kovov dochádza prostredníctvom emisií z rýchlo rozvíjajúcich sa priemyselných oblastí, banských diel, likvidáciou odpadov, používaním hnojív, odpadových kalov, odpadovej vody, zvyškov spaľovania uhlia a atmosférickej depozície.

Kadmium (Cd) je považované za jeden z najviac fytotoxických prvkov. Vzhľadom na svoju vysokú rozpustnosť vo vode je okamžite akumulované v rastlinách, čo predstavuje významné riziko vstupu do potravového ale hlavne do potravinového reťazca. Zinok (Zn) je naopak významnou súčasťou rastlín, pridáva sa aj do hnojív využívaných v poľnohospodárstve, ale v nadbytku je toxický.

Zhodnotili sme obsah kadmia a zinku v pôde a v rastlinnom materiáli. Namerané hodnoty sme porovnali s legislatívne stanovenými limitnými hodnotami rizikových látok v pôde (Zákon č. 220/2004 Z. z.).

Vzorky sme odobrali v k. ú. obce Kluknava vo východnom smere od zdroja kontaminácie. Významným zdrojom znečistenia v tejto oblasti sú KOVOHUTY a.s., Krompachy a ZLIEVÁREŇ SEZ a.s., Krompachy. Vzorky pôdy z hĺbky 0 - 0,1 m a vzorky rastlinného materiálu boli odobrané z rovnakých odberných miest (n=20).

Obsah mobilnej formy ťažkých kovov (Cd, Zn) v pôde sme získali výluhom v 1 mol.dm-3 NH4NO3. Vysušené a zhomogenizované vzorky rastlinného materiálu sme mineralizovali použitím koncentrovanej HNO3 na prístroji MARS X - Press 5. Analytické stanovenie obsahu Cd a Zn vo všetkých vzorkách sme zrealizovali na atómovom absorbčnom spektrometri FAAS Varian 240 FS.

Obsah Cd v pôdnych vzorkách bol v priemere 0,11 mg.kg-1 (1,1 násobné prekročenie LH) a v prípade rastlinného materiálu sa pohyboval v rozmedzí 0,03 – 1,29 mg.kg-1. Priemerný obsah Zn v pôdnych vzorkách bol 8,67 mg.kg-1 (4,3 násobné prekročenie LH) a v prípade rastlinného materiálu sa pohyboval v rozmedzí 23,20 – 401,70 mg.kg-1. Kritická hodnota vo vzťahu poľnohospodárska rastlina – pôda pre Cd (0,1 mg.kg-1) bola prekročená vo vzorkách pôdy z 12 odberných miest a pre Zn (2,0 mg.kg-1) bola prekročená vo vzorkách pôdy z 15 odberných miest. Výsledky sme štatisticky vyhodnotili pomocou štatistického programu STATGRAPHICS Plus 5.1 (Centurion, USA).

Kľúčové slová: ťažké kovy, kadmium, zinok, pôda, rastlinná biomasa.

Poďakovanie: Práca vznikla s podporou projektu VEGA 1/0724/12, VEGA 1/0630/13 a KEGA 014SPU-4/201.