Porovnanie druhovej rozmanitosti tvrdých lužných lesov a agátin vo vybraných lokalitách

Authors: Denisa Bazalová 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1256
ISBN: 978-80-970712-8-8

V sučasnosti je potrebné doplniť poznatky o nepôvodných druhoch na našom území, ich dopadoch na biodiverzitu a iné oblasti, zistiť ako a do akej miery sa agát biely podieľa na zmene svojho okolia, akým spôsobom, a aké prostredie je náchylnejšie na inváziu tohto nepôvodného druhu. Agát biely (Robinia pseudoacacia) je naším najrozšírenejším druhom nepôvodných drevín.

Cieľom práce bola analýza rozdielnosti v biodiverzite tvrdých lužných lesov a agátin na  miestach bývalých tvrdých luhov. Tieto dvojice plôch boli vyberané tak, aby sme eliminovali rozdielne faktory prostredia.

Výskum sa realizoval pomocou fytocenologických zápisov, ktorých počet bol 32 na území Borskej nížiny a Podunajskej roviny.

Skúmané spoločenstvá boli zaradené do triedy Robinietea (Jurko ex Hadač et Sofron, 1980) a podzväzu Ulmenion (Oberd, 1953). Diferenciálne druhy z nášho výskumu sme porovnali s diferenciálnymi druhmi pre triedu Robinietea (Jarolímek, 2007) a pre podzväz Ulmenion (Petrášová, 2012).

Vo výsledkoch sme dokázali úbytok biodiverzity v podraste pri vysádzaní nepôvodných agátových lesov prostredníctvom rôznych štatistických metód.

Boring, L. R., SwankSource, W. T., 1984: The Role of Black Locust (Robinia Pseudo-Acacia) in Forest Succession, Journal of Ecology, Vol. 72, No. 3, pp. 749-766
Cvachová,A., Gojdičová,E., 2003: Úvod do problematiky invázií a inváznych organizmov, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Jarolímek, I., Zaliberová, M., Mucina, L., Mochlocký, S., 1997: Rastlinné
spoločenstvá Slovenska. 2. Synantropná vegetácia. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,
Bratislava. 340 pp.
Jarolímek, I., Šibík, J., Tichý, L., Kliment, J., 2008: Vegetation of Slovakia: Diagnostic, constatnt and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Veda,Bratislava. 294 pp.
Jurko, A., 1958: Pôdne ekologické pomery a lesné spoločenstvá Podunajskej nížiny, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 163 – 214 p.
Májeková, M., Vykouková,I., 2010: Spoločenstvá tvrdých lužných lesov juhovýchodnej časti územia Bratislavy , Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. - ISSN 1337 7043. - Roč. 32, č. 2 , p. 239-251
Medvedská,J., Kliment, J., Májeková, J., Halada, Ľ., Zaliberová, M., Gojdičová, E., Feráková, V., Jarolímek, I., 2012: Inventory of the alien flora of Slovakia, Preslia 84: 257–309
Petrášová, M., Jarolímek, I., 2012: Hardwood floodplain forests in Slovakia: syntaxonomical revision, Biologia 67/5: 889—908, 2012, Section Botany, DOI: 10.2478/s11756-012-0078-x
Reháčková, T., Ružičková, J., 2007: Fragmenty lesov na území Bratislavy. p. 41-115.
In: Reháčková T., Lehotská B., Nevřelová M., Pauditšová E., Ružičková J.: Fragmenty lesov vzastavanom území Bratislavy. Cicero, Bratislava, p. 173