Straty raticovej zveri spôsobené automobilovou dopravou v okrese Košice - okolie

Authors: Adriana Iglódyová 1    Peter Lazar 1    Renáta Karolová 1    Ján Filipovský 2    Ján Čurlík 1   
1 Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,    2 Okresný dopravný inšpektorát v Košiciach - okolie   
Year: 2015
Section: Open section
Abstract No.: 1254
ISBN: 978-80-970712-8-8

Veľmi závažným zásahom do krajiny je budovanie dopravných komunikácií. Zvyšovaním intenzity dopravy narastá aj počet kolízii medzi dopravnými prostriedkami a zverou. Zverina zo zveri, ktorá nie je ulovená podľa zákonných predpisov, je posudzovaná ako „nepožívateľná“. Jednou z hlavných príčin dopravných kolízií je  migrácia zveri. Práve cesty tvoria ťažko prekonateľnú prekážku najmä v nočných hodinách, kedy je jej aktivita najvyššia. Ďalšou príčinou kolízií sú zdroje potravy, za ktorými zver z lesných lokalít prechádza cez komunikácie do poľnohospodárskych kultúr.

Cieľom práce bolo vyhodnotiť straty raticovej zveri (srnčej, jelenej, diviačej) v okrese Košice – okolie, ktoré boli spôsobené kolíziami s automobilovou dopravou za obdobie 2010 – 2015. Škody na raticovej zveri vznikajú šesťdesiatim poľovným revírom, ktoré hospodária s touto poľovnou zverou. Celková dĺžka ciest v okrese Košice – okolie je 569,051 km, z toho cesty I. triedy majú dĺžku 64,168 km, cesty II. triedy 105,511 km a cesty III. triedy 399,372 km. Nachádza sa tu aj rýchlostná cesta R4 v dĺžke 14,245 km, ktorá je v prevádzke od roku 2014.

Informácie sme získali z protokolov „Záznam dopravnej nehody“ a „Záznam o preverení oznámenia – škodovej udalosti“, ktoré nám poskytlo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach – okolie a Okresný dopravný inšpektorát. V niektorých protokoloch bolo uvedené, že ku kolízii došlo s lesnou zverou (nebol uvedený druh zveri), preto sme svoje sledovanie rozšírili o štvrtú kategóriu nezaradeného druhu zveri, ktorú sme taktiež vyhodnotili.

Zistili sme, že počas celého sledovaného obdobia od roku 2010 - 2014 došlo 787-krát k automobilovým dopravným kolíziám s raticovou zverou. Od roku 2010 k najväčšiemu počtu automobilových dopravných kolízií došlo so srnčou zverou až 328-krát, v porovnaní s jeleňou (114-krát), diviačou (86-krát) a neurčeným druhom zveri, kde je veľká pravdepodobnosť, že sa jednalo o srnčiu a jeleniu zver (259-krát).

Ak zhodnotíme celé sledované obdobie automobilových dopravných kolízií raticovej zveri na  jednotlivých kategóriách ciest, môžeme konštatovať, že najviac dopravných stretov bolo  na cestách I. triedy (I/50, I/68), keďže sa jedná o najfrekventovanejšie cesty v danom okrese, ktoré spájajú okolité okresy (Prešov, Trebišov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a MR).

Medzi návrhy opatrení na zníženie automobilových dopravných kolízií so zverou patria upozornenia vodičov na nebezpečenstvo kolízie so zverou (výstražné tabule, reflexné zrkadlá), zabránenie zveri prechádzať cez cesty (ohradzovanie nebezpečných úsekov cesty pletivom, zníženie kvality prostredia pri cestách, poľnohospodárske hospodárenie, pachové ohradníky), zníženie stavu zveri, využívanie nových informačných a príkazových značiek, detekcia zveri.

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0791/14.