Aeroterestrické fototrofné mikroorganizmy antropogénnych substrátov v oblasti mesta Pyramiden, súostrovie Svalbard v Arktíde

Authors: Lenka Raabová 1    Ľubomír Kováčik 1   
1 Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko   
Year: 2015
Section: Open section
Abstract No.: 1253
ISBN: 978-80-970712-8-8

V súčasnej dobe je len veľmi málo miest na Zemi, kde by sa neprejavil vplyv človeka. Jednou z takýchto málo zasiahnutých oblastí, hlavne vďaka rozsiahlemu zaľadneniu územia a veľmi malému počtu stálych obyvateľov a v neposlednom rade aj turistov,  je aj arktické súostrovie Svalbard. Dopad ľudskej činnosti je tu izolovaný do niekoľkých málo oblasti, predovšetkým  okolo uhoľnej banskej činnosti, ktorá sa tu praktizuje už po niekoľko desiatok rokov. Prirodzene, s príchodom človeka boli do tohto územia zavlečené aj nové druhy rôznych materiálov, ktoré môžu byť potenciálne vhodné ako substrát pre osídlenie fototrofných mikroorganizmov ako sú cyanobaktérie a riasy.

Táto práca bola zameraná na štúdium biodiverzity cyanobaktérií a rias na nepôvodných typoch substrátu v opustenom ruskom baníckom meste Pyramiden, ktoré malo v časoch aktívnej ťažby uhlia okolo 2000 obyvateľov. Mesto je od roku 1998 kvôli rozsiahlemu požiaru v bani a pre nerentabilnosť obnovenia ťažby uhlia prakticky opustené a ďalej chátra.

V priebehu leta 2014 sme vykonali odber vzoriek  z 15 vybraných antropogénnych  lokalít v tomto meste a ktoré boli čo do zloženia substrátu rozdielne. Celkovo sme determinovali 16 druhov cyanobaktérií a rias, ktoré sa radia do 3 oddelení a 10 radov. Najpočetnejšie bolo zastúpené oddelenie Chlorophyta a prevládali tu najmä kokálne formy zelených rias. Zaznamenali sme aj výskyt troch nových druhov mikroskopických rias pre územie Svalbardu z rodov Fottea, Diplosphaera a Sphaerococcomyxa. 

Práca vznikla vďaka finančnej podpory z projektu SK-CZ-2013-0019.