Môže mrľa detská ovplyvniť psychický vývoj dieťaťa?

Authors: Gabriela Štrkolcová 1    Mária Goldová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, SR   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1250
ISBN: 978-80-970712-8-8

Enterobius vermicularis, mrľa detská, sa vyskytuje najmä u detí, čo súvisí so spôsobom jej prenosu: anus→prsty→ústa. Táto helmintóza sa priamo šíri vajíčkami z človeka na človeka. Enterobióza je nepríjemná, ale nie nebezpečná infekcia, u ktorej je možná aj autoinfekcia – vajíčka nakladené samičkami v noci do perianálnej oblasti, sú ráno už zrelé a obsahujú inváznu larvu. Možná je infekcia aj aerogénnou cestou. Väčšinou bývajú infikovaní všetci členovia rodiny, aj keď intenzita infekcie nie je u všetkých rovnaká. Jediným hostiteľom  je človek, nevyvíjajú sa  v žiadnom domácom cicavcovi, preto obavy, že pes alebo mačka môžu byť rezervoárom je úplne mylné. Najmarkantnejším príznakom je svrbenie v oblasti konečníka, spôsobené vyliezaním oplodnených samičiek z konečníka najmä v noci. Dieťa spí nepokojne, je nevyspaté čo môže mať za následok psychické zmeny ako je nervozita, podráždenosť, nepozornosť (hlavne u školopovinných detí; často krát spojené aj s horšením prospechu), poruchy spánku a nočné pomočovanie (enuresis nocturna).

Cieľom našej práce bolo zistiť výskyt enterobiózy v rôznych detských kolektívoch. Prvú skupinu tvorili deti z dvoch tried 3. ročníka základnej školy, kde z 35 detí bolo 11 z minoritnej skupiny obyvateľstva (Rómovia) a 24 z majoritnej skupiny obyvateľstva. Vajíčka  Enterobius vermicularis boli prítomné v 25,7% vzoriek (9/35) z toho bolo 6 detí pozitívnych z majoritnej skupiny a 3 z minoritnej skupiny. Triedne učiteľky boli negatívne. Druhú skupinu tvorili deti z materskej školy narodené v rokoch 2009-2011. Z 32 detí boli 3 (9,4%) pozitívne. 10 zamestnancov z tejto škôlky bolo negatívnych. Treťou skupinou boli deti z detského domova. Z 28 detí bolo pozitívnych 10,7% (3/28). Všetci zamestnanci boli negatívni. Štvrtou skupinou boli deti zo Spojenej školy s vývojovými a vrodenými poruchami (autizmus, Downov syndrom).  Z 35 detí sme vajíčka diagnostikovali u jedného chlapca. Učitelia boli negatívni.

Metóda vyšetrenia: perianálne zlepy na dôkaz Enterobius vermicularis. Vajíčka sa odtlačia z perianálnych rias pomocou priehľadnej lepiacej pásky. Páska sa lepiacou stranou pritlačí na análnu a perianálnu oblasť a následne nalepí na podložné sklíčko. Rodičia boli poučení, že odber sa vykonáva ráno, najlepšie hneď po zobudení a oblasť konečníka nesmie byť umytá v predchádzajúci večer. Podložné sklíčko sme vyšetrili pod svetelným mikroskopom. Výsledok tejto metodiky záleží od správnosti prevedenia  zlepu. Nesprávne prevedený zlep dá falošne negatívny výsledok.

O dvoch deťoch z 3. ročníka sme od učiteľov dostali ústnu informáciu, že deti boli nesústredené a unavené  s porovnaním s predchádzajúcim správaním. A j u detí z detského domova a z materskej škôlky bola pozorovaná podráždenosť a únava. Momentálne je na slovenskom trhu len jedno antihelmintikum s účinnou látkou mebendazol. Pri enterobióze sa odporúča 100 mg (1 tableta)  ako jednorazová dávka. Po 2 až 4 týždňoch sa odporúča vyšetrenie zopakovať.

Táto práca bola realizovaná vďaka finančnej podpore projektu VEGA No. 1/0455/15.
  1. (1) Jírovec, O. a kol. (1977).  Parasitologie pro lékaře. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, Praha. p.557-564.
    (2) Totková, A., Klobušinský, M., Valent, M. (2008). Lekárska parazitológia. Osveta, Martin. p 137-141.