Kataláza ako inhibítor oxidačnej degradácie hyalurónanu

Authors: Katarína Valachová 1    Dominika Topoľská 1    Vlasta Sasinková 2    Raniero Mendichi 3    Ladislav Šoltés 4   
1 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Bratislava,    2 Chemický ústav, SAV, Bratislava, Slovensko    3 Consulente in Analisi, Caratterizzazione Molecolare e Reologica Polimeri Complessi Ricercatore Associato Istituto per lo Studio delle Macromolecole (CNR), Milano, Taliansko    4 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV, Bratislava, Slovensko   
Year: 2015
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1245
ISBN: 978-80-970712-8-8

Hyalurónan (HA), prírodný vysokomolekulový polysacharid prítomný v tkanivách stavovcov, bol vystavený oxidačnej degradácii Cu(II) iónov a askorbátu za vzniku reaktívnych foriem kyslíka. Ako potenciálny inhibítor degradácie HA sme použili katalázu, u ktorej sme pomocou rotačnej viskozimetrie preukázali dávkovo závislú inhibíciu degradácie HA, t.j. spomalenie poklesu dynamickej viskozity roztoku HA, tým že vychytáva peroxid vodíka. Metódou SEC-MALS sme stanovili mólové hmotnosti oxidačne degradovaného HA po pôsobení samotného fosfátového tlmivého roztoku a katalázy, ktoré boli nižšie ako u natívneho HA. Výsledky FT-IR preukázali prítomnosť katalázy  v precipitátoch HA.

VEGA 2/0065/15.