Pokus translokácie pôdy za použitia duralových značiek a kultivátora (modelové územie Bielovce, Ipeľská pahorkatina)

Authors: Marianna Kollárová 1   
1 Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR   
Year: 2015
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1242
ISBN: 978-80-970712-8-8

Orbová erózia je považovaná za jeden z najvýznamnejších procesov degradácie pôdy [1]. Jej intenzita je v topograficky zložitejších podmienkach rovnaká, alebo dokonca väčšia ako intenzita vodnej erózie [2]. V práci sa zaoberáme experimentom translokácie pôdy spôsobenej dlhodobou kultiváciou pozemkov pôd sprašových sedimentoch na Ipeľskej pahorkatine. Podobné pokusy boli vykonané na sprašových pôdach v Belgicku [3], [4] a v Rakúsku [5].

V našom prípade boli použité duralové kocky ako značky, uložené do pôdy vo vopred stanovených rozostupoch v dvoch transektoch. Následne bola vykonaná orba 13-dlátovým kultivátorom v jednom transekte do svahu (upslope tillage) a v druhom transekte dolu svahom (downslope tillage). Pomocou detektoru kovov boli značky hľadané a odpočítal sa ich posun od základnej línie. Úspešnosť nájdenia značiek bola vysoká, približne 93%-tná.

Posun značiek po kultivácií bol v priemere takmer 45 cm smerom hore svahom a približne 75 cm smerom dole svahom. Výsledný posun je 30 cm dole svahom. Rýchlosť orby dole svahom bola o niečo vyššia, čo malo tiež vplyv na výsledný posun.

Cieľom príspevku je poukázať na význam translokácie pôdnych častíc pri orbe, ktorá má vplyv na vznik, priebeh a intenzitu orbovej erózie. Významnú úlohu zohral sklon svahu, objemová hmotnosť a vlhkosť pôdy, typ pluhu, smer a rýchlosť orby.

Cieľ stanovený do budúcna je uskutočniť podobný pokus translokácie pôdy s iným bežne používaným pluhom a porovnať ich výsledné hodnoty.

Príspevok bol finančne podporený grantom VEGA1/0886/13.
[1] Lob, Kachanoski, Modelling tillage translocation using step, linear-plateau and exponential
functions. 1999, p. 317–330.
[2] Stankoviansky, Erózia z orania a jej geomorfologický efekt s osobitým zreteľom na
Myjavskobielokarpatskú kopaničiarsku oblasť.2001, p. 95–110.
[3] Van Muysen, Govers, Soil displacemet and tillage erosion during secondary tillage operations: the case of rotatory harrow and seeding equipment2002, p. 185-191.
[4] Van Muysen, Van Oost, Govers, Soil translocation resulting from multiple passes of tillage under normal field operating conditions. 2006, p. 218-230.
[5] Frauenfeld, Klik, Soil redistribution affected by tillage in lower Austrias farmland2002, p. 491-496