Fytoindikácia ekogenotoxického vplyvu emisií prostredníctvom abortivity peľu v cestných líniových komunikáciách

Authors: Darina Maťová 1    Karol Mičieta 1   
1 Katedra botaniky PRIFUK, Bratislava 1, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1239
ISBN: 978-80-970712-8-8

Doprava je jedným z najvýraznejších zdrojov polutantov v ovzduší, ktoré značne znižujú kvalitu životného prostredia. Produkuje vysoký obsah kontaminantov, ktoré majú toxické, karcinogénne a mutagénne účinky a zároveň pôsobia deštrukčne na genetický materiál v rastlinách, zvieratách a ľudských bunkách [1]. Náš výskum je zameraný na hodnotenie abortivity peľových zŕn v dôsledku vplyvu dopravy na cestných líniových komunikáciách. Analyzovaným materiálom sú v našom prípade rastlinné druhy zo zvolených lokalít, konkrétne peľové zrná z ich peľníc [2]. Pre hodnotenie sme odobrali čo najviac vhodných druhov. Počas vegetačného obdobia sme urobili niekoľko odberov. Abortivitu peľových zŕn sme doposiaľ hodnotili na vybraných lokalitách: Banská Bystrica - križovatka Rudlová, Považská Bystrica – centrum ul. Okružná – Zámostie a Žilina – Budatín a to pri 9 indikačných druhoch miestnej flóry. Na vybraných lokalitách, ktoré sme analyzovali v roku 2014, sme zistili vysokú genotoxická záťaž. V rámci všetkých lokalít, ktoré sme doposiaľ monitorovali a vyhodnotili, sme pri mnohých hodnotených druhoch zistili vysokopreukázateľné zvýšenie abortivity (P≤0,01) oproti kontrole a to na všetkých lokalitách pri všetkých 19 druhoch z 19 hodnotených. Pri druhoch Chelidonium majus, Clematis vitalba, Linaria vulgaris, Melandrium album a Melilotus officinalis sme pozorovali vysokopreukázateľné nadmerné zvýšenie na všetkých lokalitách, na ktorých sme zozbierali a následne vyhodnotili dané indikačné druhy. Pri ostatných druhoch na všetkých ich odberových lokalitách sme tiež zaznamenali zvýšenie abortivity, aj keď nie tak markantné ako u vyššie spomenutých druhov. Pri analýze druhu Daucus carota ako u jediného a to len na lokalite „Žilina – Budatín“ sme vyhodnotili mierny pokles abortivity. Z doterajších výsledkov možno povedať, že množstvo vypúšťaných polutantov z dopravy v daných lokalitách má stúpajúci charakter a akumulácia xenobiotík v rastlinách skutočne existuje a má vplyv na súčasnú akumuláciu genotoxických účinkov na abortivitu peľových zŕn rastlín.

[1] Gregušková, Mičieta, Phytoindication of the Ecogenotoxic Effects of Vehicle Emissions Using Pollen Abortion Test with Native Flora. 2013, 22. 1069 – 1076.
[2] Mičieta, Murín, Simultánny test fytotoxicity a mutagenity. Ekomonitor, Česká republika. 2002, p. 147.