Vybrané štatistické analýzy vtáčích spoločenstiev a environmentálnych premenných v inundačnom území rieky Váh

Authors: Jozef Lacko 1    Ján Topercer 2   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika    2 Botanická záhrada UK v Bratislave, pracovisko Blatnica, Blatnica 315, 038 15 Blatnica pri Martine, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1237
ISBN: 978-80-970712-8-8

Cieľom našej štúdie bola analýza ornitocenóz v interakcii s environmentálnymi premennými s použitím štatistických metód mnohorozmerných analýz, konkrétne ordinačných metód - detrendovanej korešpondenčnej analýzy (DCA) a priamej gradientovej analýzy (CCA) [1].

V rámci DCA analýzy sme vyhodnotili vygenerované rozmiestnenie skúmaných druhov na základe gradientovej závislosti ich vzdialeností od osí x a y. Podľa osi x, boli jednotlivé druhy rozmiestnené v závislosti od lesnatosti resp. hustoty porastu. Druhy lokalizované bližšie k osi x obývali habitaty s hustejšou vegetáciou (napr. Jynx torquilla, Fringilla coelebs, Acrocephalus arundinaceus). Os y interpretovala spaciálny gradient urbanizácie. Druhy umiestnené bližšie k osi y boli viac hemisynantropné až synantropné (napr. Delichon urbica, Hirundo rustica, Corvus corone).

V druhej štatistickej ordinačnej analýze (CCA) Montecarlovým permutačným testom z environmentálnych premenných najviac premenlivosti vykazovala šírka koryta. Ako ďalšie štatisticky významné environmentálne premenné sa potvrdili podiel Calystegia sepium, podiel Dactylis glomerata, návštevnosť, podiel konštrukcií, podiel odumretého ležiaceho dreva, podiel lúk, podiel Salix alba a hluk. Vygenerované štatisticky významné premenné od osi y smerom doprava indikovali gradient urbanizácie a synantropizácie druhov (napr. Fulica atra, Aythya fuligula), premenné od osi y doľava značili gradient prirodzenosti krajiny a prírode bližšie vyskytujúcim sa druhom (napr. Alauda arvensis, Actitis hypoleucos).

Práca bola vypracovaná podporou grantu VEGA 1/0176/12.
[1] Ter Braak, Cajo JF, and Petr Smilauer. CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user's guide: software for canonical community ordination (version 4.5). www. canoco. com, 2002.