Stanovenie jódu v pôde vybranými analytickými metódami

Authors: Eva Duborská 1    Marek Bujdoš 1    Jana Kubová 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1236
ISBN: 978-80-970712-8-8

Väčšina jódu v pôde sa nachádza v rôznych chemických formách a v asociácii s pôdnou organickou hmotou, oxidmi a hyroxidmi želza, hliníka a mangánu a s ílovými minerálmi. Väčšina jódu preto nie je v pôdach ľahko prístupná alebo vodorozpustná. Preto je na jeho kvantifikáciu v tak heterogénnej matrici akou je pôda, potrebné pred analýzou použiť vhodné separačné činidlá.

V práci sme porovnávali účinnosť rôznych separačných činidiel na separáciu jódu z pôdnych vzoriek s prirodzene zvýšeným obsahom jódu. Obsahy jódu a jeho špécií sme stanovovali hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS), kapilárnou izotachoforézou (C-ITP) a jodidovou ión selektívnou elektródou (I-ISE).

Len nepatrné množstvo jódu sa nachádzala v pôde vo vodorozpustnej forme, pričom pravdepodobne jeho dominantnou formou bol I-. Najvhodnejšou metódou na stanovenie jódu v roztokoch sa ukázala hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS).

Práca bola vytvorená v rámci projektu UK/396/2015.