Vplyv prídavku NaCl na dynamiku rastu druhu Geotrichum candidum na povrchu stuženého živného média

Authors: Martina Koňuchová 1    Denisa Liptáková 1    Katarína Dubská 1    Ľubomír Valík 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1233
ISBN: 978-80-970712-8-8

V predloženej práci sme sa zamerali na popísanie vplyvu prídavku NaCl do živného média na dynamiku rastu potravinársky relevantného druhu Geotrichum candidum pri teplote 15 °C. Sledovaná mikromycéta je na obsah soli v médiu citlivá, ale táto vlastnosť je kmeňovo závislá. Navyše tolerancia na soľ je do určitej miery ovplyvnená aj druhom syra [1]. Pozorovaný bol rast jedného zbierkového kmeňa G. candidum CBS 557.83 a dvoch izolátov druhu G. candidum. Pri vyšetrovaní rastového potenciálu tejto typickej mliečnej kvasinky sme použili stužené živné médium (agar s prídavkom odstredeného sušeného mlieka). Environmentálnym faktorom, ktorý má výrazný vplyv na rast mikromycét na povrchu potravín, je aj aktivita vody [2]. Práve z tohto dôvodu sme experimenty vykonali nielen pri prirodzenej hodnote aktivity vody kultivačného média ale aj na agare, kde sme obsah vyžiteľnej vody upravili 1, 3 a 5 % (w/v) prídavkom chloridu sodného. Po bodovej inokulácii rástli pozorované izoláty a kmeň G. candidum na povrchu agarizovaného živného média v podobe rozrastajúcich sa kolónií. Vo všetkých prípadoch sme zaznamenali najrýchlejší rast mikromycéty G. candidum pri 1 % prídavku soli do prostredia (av = 0,991, ±0003; vk = 0,3 %). Zároveň pri tomto obsahu NaCl dosahovala kolónia tejto kvasinky aj najväčší konečný priemer. Tento jav môže byť vysvetlený skutočnosťou, že pred zrením sa vybrané slovenské tradičné mliečne výrobky solia a kmeň G. candidum je na tieto podmienky asimilovaný. Navýšenie koncentrácie chloridu sodného v médiu nad 1 % malo negatívny vplyv a spôsobilo pomalší rast tejto kvasinky. Výraznejšie zníženie rastovej rýchlosti tejto mikromycéty nastalo pri 5 % obsahu soli (av = 0,972 ±0,004; vk = 0,3 %) v substráte. Získané výsledky by mali poskytnúť cenné informácie, na základe ktorých možno predpovedať rast tejto kvasinky na povrchu syrov, kde vytvára biely povlak a vlyvom jej enzýmovej aktivity môžu vznikať nežiaduce senzorické defekty, čo v konečnom dôsledku skracuje dobu spotreby. 

Táto práca vznikla aj vďaka podpore Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV podľa zmluvy VEGA 1/0495/13 a programu na podporu mladých výskumníkov na STU podľa zmluvy 1381/15.
[1] Boutrou, Guéguen, International J. Food Microbiol. 2005, 102, 1-20.
[2] Hudecová, Valík, Liptáková, Potravinárstvo. 2011, 5, 17-22.