Výskyt závažných abort vyvolávajúcich kokcidióz – toxoplasmózy a neosporózy u oviec v chovoch na strednom a východnom Slovensku

Authors: Silvia Špilovská 1    Katarína Reiterová 2    Kamil Sedlák 3   
1 Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, Košice, SK    2 Parazitologický ústav SAV, Košice, SK    3 Stáni veterinárni ústav Praha, Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 – Lysolaje, ČR   
Year: 2015
Section: Open section
Abstract No.: 1228
ISBN: 978-80-970712-8-8

Toxoplasma gondii Neospora caninum sú jedným z možných infekčných agensov vyvolávajúcich aborty a reprodukčné poruchy u hospodárskych zvierat na celom svete. Oba druhy kokcídií patriace do čeľade Sarcocystidae majú nepriamy životný cyklus, kde definitívnym hostiteľom sú mačka a mačkovité šelmy pri T. gondii, pes a ďalšie psovité šelmy pri N. caninum. Frekvencia výskytu nákaz je u jednotlivých druhov zvierat rôzna, na toxoplasmózu sú vnímavejšie ovce a kozy, na neosporózu predovšetkým hovädzí  dobytok [1]. Domáce prežúvavce sa môžu infikovať perorálne – požitím vody alebo potravy kontaminovanej oocystami, častejší pri neosporóze je opakovaný vertikálny prenos z matky na potomstvo. Riziko infekcie toxoplasmózy pre človeka môže predstavovať nedostatočne tepelne spracované mäso alebo surové mlieko. N. caninum na rozdiel od T. gondi nemá zoonózny charakter [2].

V období rokov 2013-2015 bolo na prítomnosť špecifických protilátok vyšetrených 209 krvných sér oviec po aborte nepriamym ELISA testom. Vzorky odobraté z registrovaných chovov oviec pochádzali z 5 okresov východného a z 12 okresov stredného Slovenska. Výsledky odhalili 47,8% (100/209, 95% CI = 41,17-54,60) séropozitivitu T. gondii a 3,8% (8/209, 95% CI= 1,83-7,49) séropozitivitu N. caninum. Koinfekcia oboma parazitmi bola zaznamenaná v 8 prípadoch (3,8%). V týchto vzorkách bola konfirmačne potvrdená prítomnosť špecifických protilátok voči obom parazitom metódou IFAT (použitím fluoresceínom značeným anti-ovčím konjugátom).

Výsledky práce poukazujú na pretrvávajúcu kontamináciu prostredia oocystami oboch druhov parazitov, ktoré môžu cirkulovať nielen v domovom (mačka – pes a domáce zvieratá), ale aj v sylvatickom cykle (voľne žijúce mačkovité – psovité šelmy a domáce zvieratá). Pre chovateľov predstavuje výskyt týchto infekcií v chove výrazné ekonomické a produkčné straty. Je preto nevyhnutné dôsledne dodržiavať hygienické požiadavky v chove (pravidelná deratizácia, zamedzenie prístupu psov a mačiek do chovov, včasné odstránenie kadáverov abortovaných plodov a dezinfekcia prostredia), ktoré môžu zabrániť ďalšiemu šíreniu týchto nákaz.

Práca bola finančne podporovaná grantovou agentúrou VEGA projekt č. 2/0068/15.

[1] Dubey, J.P., Int. J. Parasitol. 1998, 17, 1019-1024.
[2] Dubey JP, Schares G. Vet. Parasitol. 4, 2011, 90-108