Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách z nemocníc a možnosti ich eliminácie

Authors: Kristína Nagyová 1    Tomáš Mackuľak 1    Miroslav Gál 1    Marián Vojs 2    Lucia Bírošová 1   
1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovensko    2 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava, Slovensko   
Year: 2015
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1227
ISBN: 978-80-970712-8-8

Bakteriálna rezistencia voči antibiotikám predstavuje závažný problém a to hlavne z terapeutického hľadiska. Najvýznamnejšími rezervoármi rezistentných baktérií a génov rezistencie sú komunálne ale aj nemocničné odpadové vody pritekajúce na čistiareň odpadových vôd (ČOV). Gény rezistencie môžu byť prenášané medzi jednotlivými mikroorganizmami prostredníctvom horizontálneho transferu, čím sa zvyšuje možnosť šírenia rezistencie do prostredia. Ďalšiu hrozbu však predstavujú antibiotiká, ktoré pritekajú na ČOV spolu s baktériami. Ich subinhibičné koncentrácie môžu následne vytvárať selektívny tlak na prítomnú mikroflóru a spôsobovať vznik mutácií vedúcich k rezistencii voči antibiotikám. V našej práci sme sledovali výskyt koliformných baktérií a špecificky Escherichia coli rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách z troch nemocníc v Bratislave a v prítokových vodách z dvoch čistiarní, ktoré sú príjemcami týchto nemocničných odpadov. Na stanovenie rezistencie baktérií voči antibiotikám sme používali diagnostické médium s prídavkom rôznych typov antibiotík ako sú ampicilín, gentamicín, ciprofloxacín, chloramfenikol a tetracyklín. Celkový počet koliformných baktérií vo vodách pritekajúcich na ČOV bol približne 104 KTJ/ml, pričom v prípade dvoch nemocníc toto číslo bolo o jeden rád vyššie. Najvyššiu mieru rezistencie v prípade koliformných baktérií sme zaznamenali voči ampicilínu, gentamicínu a ciprofloxacínu vo všetkých študovaných vzorkách. Kmene E. coli vykazovali rezistenciu najmä voči ampicilínu a gentamicínu, a to v prípade jedného nemocničného odtoku ako aj v prítokových vodách. Našim druhým cieľom bolo porovnanie účinnosti troch rôznych metód používaných na elimináciu rezistentných koliformných baktérií zo vzoriek odpadových vôd. Zistili sme, že odpadové vody upravené Fentónovou reakciou neobsahovali žiadne koliformy, zatiaľ čo prídavok železanov nemal vplyv na rast a prežívanie prítomnej mikroflóry. Treťou testovanou eliminačnou metódou bolo použitie bórom dopovaných diamantových elektród (BDD), pričom deštrukcia koliformných baktérií ako aj E. coli bola pozorovaná iba pri dlhodobej expozícii.

Poďakovanie: Práca vznikla za finančnej podpory Agentúry pre podporu vedy a výskumu APVV-0122-12 a za finančnej podpory Programu na podporu mladých výskumníkov STU 2015 s č. grantu 1387.