Vplyv extraktov rumančeka pravého na klíčiace semená hrachu siateho v podmienkach pôsobenia kadmia

Authors: Monika Koníčková 1    Roman Kuna 1    Beáta Piršelová 1   
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Nitra,   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1224
ISBN: 978-80-970712-8-8

Vplyv ťažkých kovov na rastliny je skúmaný najmä v laboratórnych podmienkach nezohľadňujúc často iné faktory prostredia, medzi inými aj vplyv okolitých rastlín. Liečivé čaje sú študované najmä v súvislosti s ich pôsobením na zdravie človeka, pričom málo sa vie o ich účinkoch na iné organizmy. Špecifický vplyv jedného druhu rastlín na klíčenie, rast a vývin iného druhu sa nazýva alelopatia a látky s daným účinkom vylučované rastlinou sa označujú alelochemikálie.

Cieľom práce bolo overiť alelopatické účinky výluhov rumančeka pravého (Matricaria chamomilla) v dvoch koncentráciách (5 g.dm-3; 10 g.dm-3) na rastové ukazovatele (klíčivosť, čerstvá hmotnosť – FW a sušina - DW) koreňov hrachu. Zároveň bol vplyv výluhov čaju testovaný v prostredí kadmia (5 mg.dm-3).

Slabší extrakt rumančeka a roztok kadmia pôsobil stimulačne na klíčivosť semien (5,67 % stimulácia oproti kontrole). Silnejší extrakt čaju a tiež kombinácia extraktov a roztoku kadmia pôsobili naopak inhibične (inhibícia vyše 11,32 %). V prípade FW pôsobil inhibične silnejší extrakt čaju (7,6 %). Samotný roztok kadmia a tiež extrakty čajov s kadmiom pôsobili stimulačne (5,53 – 14,98 %). Na obsah sušiny v koreňoch mal najsilnejší vplyv slabší extrakt rumančeka a kombinácia silnejšieho extraktu a roztoku kadmia (stimulácia 27,63 % a 21,05 %). Dvojfaktorovou analýzou sa potvrdil vplyv extraktov rumančeka a interakcia vplyvu kadmia a extraktu rumančeka na sledované ukazovatele rastu koreňa hrachu, čo naznačuje potrebu skúmania tolerancie rastlín na ťažké kovy v širších kontextoch.

Práca bola podporená výskumnými zámermi VEGA 1/0061/15 a výskumným zámerom Európskeho spoločenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, projekt číslo 26220220180.