Enterobaktérie s produkciou karbapenemáz na Slovensku

Authors: Eva Kedrová 1    Libuša Lengyelová 1   
1 Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1222
ISBN: 978-80-970712-8-8

V posledných desiatich rokoch dochádza v mnohých krajinách k významnému rozšíreniu enterobaktérií s produkciou karbapenemáz (CPE), ktoré sú často rezistentné ku všetkým dostupným antibiotikám. V našej práci sme sa zamerali na klasifikáciu najbežnejších karbapenemáz a preventívne opatrenia nemocničných zariadení na zabránenie šírenia CPE. Opísali sme laboratórne postupy cielenej detekcie CPE v mikrobiologických laboratóriách, ktorými bolo v roku 2014 vo Fakultnej nemocnici v Nitre vyhodnotených 143 vzoriek bez pozitívneho nálezu. Z údajov NRC SR sme zhodnotili celkový výskyt karbapenemáz na Slovensku. V rokoch 2012 – 2014 bolo zaznamenaných 132 pozitívnych nálezov CPE, z toho 115 (87,12 %) tvorili KPC, 11 (8,33 %) NDM a 6 (4,55 %) VIM enzýmy. Popísali sme šírenie KPC enzýmov v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM), ktorá v priebehu jedného roka zaznamenala až 53 prípadov (údaje poskytnuté UNM). Význam práce spočíva v upozornení na klinickú aj ekonomickú závažnosť tejto problematiky a na dôležitosť prevencie šírenia CPE [1-26].

[1] Göböová M., Kuželová, M. (2013) Prakt lekárn. 3(2), s. 49
[2] Státní zdravotní ústav: Výskyt multirezistentných gramnegatívnych baktérií v českých nemocnicích [Cit. 15.1.2015] http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/NRLs/atb/doporucene_postupy/surveillance_g/aktivni_surveillance_multirezistentnich_gramnegativnich_bakterii.pdf
[3] NDM-1 [Cit. 28. február 2015] http://www.medicinenet.com/ndm-1/article.htm
[4] CRE Bacteria infection [Cit. 28.2.2015] http://www.medicinenet.com/cre_infection/article.htm
[5] Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z dňa 25. júna 2014 [Cit. 12.3.2015] http://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr
[6] Zurfluh K. et al. (2013) Appl Environ Microb. 79(9), p. 3021
[7] Currie B. (2012) Infect Dis Special edition. 2012(1), p. 9
[8] Tzouvelekis L. S. (2012) Clin Microbiol Rev. 25(4), p. 682
[9] ECDC: Risk assessment of the spread of CPE [Cit. 15.1..2015] http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110913_Risk_assessment_resistant_CPE.pdf
[10] Blahová J. a kol. (2011) Lek Obz. 60(2), s. 76
[11] Nordnmann P. et al. (2011) Emerg Infect Dis. 17(10), p. 1791
[12] Queenan A. M., Bush K. (2007) Clin Microbiol Rev. 20(3), p. 440
[13] Shibl A. (2013) Int J Infect Dis. 17(12), p. 1130
[14] Nikš, M (2015) Odborný seminár Klinicky a epidemiologicky významné mechanizmy rezistencie baktérií v nemocniciach, Enterobaktérie s produkciou karbapenemáz., 5. marec 2015, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice. Program semináru dostupný na internete: http://www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2156&Itemid=93
[15] Věstník Ministerstva zdravotníctví České republiky z dňa 9. októbra 2012 [Cit. 12.3.2015] http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2012_6865_2510_11.html
[16] Štefkovičová M., Litvová S. (2013) Nozokomiálne nákazy v slovenských nemocniciach. Zdravé stránky, Žilina, s. 96
[17] Slobodníková L. (2005) Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie. Univerzita Komenského, Bratislava, s. 164
[18] Metodický list NRC ÚVZ SR 01/2013 z 30.5.2013 pre laboratória klinickej mikrobiológie v SR: Karbapenemázy-produkujúce enterobaktérie (CPE) [Cit. 12.3.2015] http://www.uvzsr.sk/docs/vs/vyrocna_sprava_NRC_2013.pdf
[19] Oxoid Microbiology Products Brilliance CRE AGAR [Cit. 12.3.2015] http://www.oxoid.com/UK/blue/prod_detail/prod_detail.asp?pr=PO1226&c=UK&lang=EN
[20] Bracco S. (2013) New Microbiol. 36(1), p. 181
[21] Microbe Library: MacConkey Agar Plates Protocol [Cit. 12.3.2015] http://www.microbelibrary.org/index.php/component/resource/laboratory-test/2855-macconkey-agar-plates-protocols
[22] Bacteria in Photos: Cultivation media in Bacteriology I [Cit. 19.3.2015] http://www.bacteriainphotos.com/agar%20cultivation%20media.html
[23] Diagnostics: CARBA [Cit. 20.3.2015] http://www.diagnostics.sk/produkty/reagenty/carba-160
[24] BioMed Research International: Wordwide Dissemination of the NDM-Type Carbapenemases in Gram-Negative Bacteria [Cit. 20.3.2015] http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/249856/citations/
[25] CDC: Modified Hodge Test for Carbapenemase Detection in Enterobacteriaceae [Cit. 13.3..2015] http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/labSettings/HodgeTest_Carbapenemase_Enterobacteriaceae.pdf
[26] Kompaníková, A (2015) Odborný seminár Klinicky a epidemiologicky významné mechanizmy rezistencie baktérii v nemocniciach, Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenemázu – skúsenosti v Univerzitnej nemocnici Martin, 5. marec 2015, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice. Program semináru dostupný na internete: http://www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2156&Itemid=934