Postanatálny vývin NADPH-d pozitívnych neurónov v prefrontálnej kôre potkana

Authors: Natália Hvizdošová 1    Lenka Tomášová 1    Adriana Boleková 1    Darina Kluchová 1   
1 Ústav anatómie Lekárska fakulta UPJŠ, Košice,   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1215
ISBN: 978-80-970712-8-8

Medzi neuroaktívnymi látkami je popísaný u primátov v prefrontálnej kôre oxid dusnatý, ktorý získal značnú pozornosť vďaka svojej úlohe v mnohých aspektoch fyziológie centrálneho nervového systému. NO je unikátna biologická molekula, ktorá vzniká pri oxidácii L-arginínu na L-citrulín (1). V centrálnom nervovom systéme pôsobí ako bunkový posol. Hrá úlohu pri morfogenéze mozgu, reguluje tvorbu synáps a výbojovú aktivitu neurónov a môže byť spojený s učením a pamäťou. V našom experimente sme sledovali postnatálny vývin NADPH-d pozitívnych neurónov počas štyroch vývinových období. Zamerali sme sa na oblasť prefrontálnej kôry, ktorá je nadradená nielen druhotným častiam motorickej oblasti, ale aj všetkým ostatným mozgovým štruktúram. Bohaté spojenie má s talamom, bazálnymi gangliami a so štruktúrami limbického systému (2), čo sa výrazne prejavuje na formovaní správania sa organizmu. Na vizualizáciu nitrergických neurónov v PFC sme použili histochemickú metódu NADPH-diaforázu, ktorá znázornila intenzívne tmavomodro zafarbené štruktúry. Neuróny zvierat vo veku 7 dní vykazovali znaky typické pre nezrelé neuróny s krátkymi výbežkami a bipolárnou charakteristikou. Prechod medzi nezrelým a zrelým štádiom postanatálného vývinu neurónov v prefrontálnej kôre potkanov sme zaznamenali u zvierat vo veku 14 dní. Naopak, nitrergické neuróny u potkanov vo veku 21 dní sme histochemicky identifikovali ako multipolárne bunky s horizontálne a vertikálne orientovanými výbežkami. V prípade neurónov vekovej skupiny 90 dní sú tieto neuróny plne diferencované a zrelé. Dendrity neurónov potkanov vo veku 21 a 90 dní boli rovnakej dĺžky bez štatisticky významných rozdielov. Z týchto výsledkov vyplýva, že väčšina neurónov dozrieva na konci 2. týždňa postanatálného vývinu a v období 3. týždňov je vývin nitrergických štruktúr prefrontálnej kôry mozgu ukončený a oxid dusnatý plní svoju funkciu neurotransmitera rovnako ako u dospelého jedinca.

1. Wolf G.: Nitric oxide and nitric oxide synthase: biology, pathology, localization. Histol Histopathol, 1997, 12:251-261.
2. Uylings HBM, Groenewegen HJ, Kolb B: Do rats have a prefrontal cortex? Behav Brain Res, 2003, 146:3-17.