Vplyv výluhu listov Annona muricata v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29

Authors: Iveta Gašparová 1    Zuzana Varchulová Nováková 1    Lenka Oravcová 1    Ľuboš Danišovič 1    Daniel Böhmer 1   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1211
ISBN: 978-80-970712-8-8

Úvod: Napriek výrazným pokrokom v terapii nádorových ochorení v posledných desaťročiach a množstvu novo vyvinutých chemoterapeutík ostáva úspešnosť liečby týchto ochorení často neuspokojivá. Je preto dôležité hľadať nové spôsoby terapie a skúmať látky s možným využitím v terapii onkologických ochorení. Jednou z možností kde tieto látky hľadať sú rastliny používané vo východnej medicíne a tradičnom liečiteľstve. Viacero rôznych látok s antiproliferatívnym účinkom na rakovinové bunky už bolo objavených práve v rastlinách používaných v alternatívnej medicíne a fytoterapii.[1, 2, 3, 4] V našom experimente sme sa zamerali na protirakovinový efekt výluhu listov Annona muricata, na sledovanie jeho vplyvu na proliferáciu buniek rakovinovej línie HT-29 (adenokarcinóm hrubého čreva) a indukciu apoptózy v tejto bunkovej línii.

Materiál a metódy: Usušené listy Annona muricata sme rozdrvili a lúhovali v DMEM pri teplote 80˚C počas 20 minút. Zriedením s DMEM sme z výluhu vytvorili 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125% a 1,5625% roztoky. Roztoky sme nechali pôsobiť počas 72 hodín na bunkovú líniu HT-29. Pomocou testov cytotoxicity MTT a WST-1 (kolorimetrické testy založené na princípe rozloženia pridaného farbiva mitochondriálnymi enzýmami živých buniek) a testu apoptózy Muse™ Annexin V and Dead Cell Assay (fluorescenčná detekcia fosfatidylserínu na povrchu apoptotických buniek v prietokovom cytometri) sme zmerali hodnoty proliferácie a apoptózy buniek.

Výsledky: Z našich meraní vyplynulo, že roztok vytvorený vyluhovaním listov rastliny Annona muricata v DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium, médium štandardne používané na kutiváciu bunkovej línie HT-29) pri 80˚C počas 20 minút mal značný vplyv na proliferáciu a indukciu apoptózy v bunkovej línii HT-29. Čím menšie riedenie výluhu bolo použité, tým väčší vplyv na proliferáciu buniek sme pozorovali.  Z výsledkov usudzujeme, že látky prítomné v listoch tejto rastliny indukujú apoptózu a znižujú proliferáciu v použitej bunkovej línii.

Záver: Z výsledkov usudzujeme, že látky prítomné v listoch tejto rastliny indukujú apoptózu a znižujú proliferáciu v použitej bunkovej línii. Do budúcnosti plánujeme zopakovať experiment s použitím metanolového extraktu. Tiež plánujeme uskutočniť chemickú analýzu použitého extraktu. Listy tejto rastliny majú podľa našich meraní antiproliferatívne účinky na bunky adenokarcinómu hrubého čreva a mohli by byť použité pri vývoji nových chemoterapeutík.

1. Shoemaker, M., Hamilton, B., Dairkee, S. H., Cohen, I. and Campbell, M. J. (2005), In vitro anticancer activity of twelve Chinese medicinal herbs. Phytother. Res., 19: 649–651. 
2. Lee, S. M. Y., Li, M. L. Y., Tse, Y. C., Leung, S. C. L., Lee, M. M. S., Tsui, S. K. W., ... & Waye, M. M. Y. (2002). < i> Paeoniae Radix, Chinese herbal extract, inhibit hepatoma cells growth by inducing apoptosis in a p53 independent pathway. Life sciences, 71(19), 2267-2277.
3. Reyes F, Centelles J, Lupianez J, Cascante M (2006), (2a, 3b)-2, 3-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid, a new natural triterpene from Olea europea, induces caspase dependent apoptosis selectively in colon adenocarcinoma cells. FEBS Lett 580:6302–6310.
4. Liu Y., Wang W., Fang B., Ma F., Zheng Q., Deng P., Zhao S., Chen M., Yang G., He G. (2013). Anti-tumor effect of germacrone on human hepatoma cell lines through inducing G2/M cell cycle arrest and promoting apoptosis. European Journal of Pharmacology 698(1-3), 95-102.