Imunomodulačný účinok probiotických bakteriálnych kmeňov na aktivitu T buniek a makrofágov

Authors: Barbora Bucková 1    Emília Dvorožňáková 1    Viera Revajová 2    Andrea Lauková 3   
1 Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice    3 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1206
ISBN: 978-80-970712-8-8

Probiotické baktérie v čreve hostiteľa zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji a udržiavaní slizničnej aj systémovej imunitnej odpovede, sú zdraviu prospešné a modulujú imunitné reakcie. Jednou z najdôležitejších vlastností je ich schopnosť regulovať polarizáciu naivného imunitného systému presmerovaním z Th2 na Th1 odpoveď, a tak podporiť bunkou sprostredkovanú imunitu, alebo stimulujú rozvoj Th2 imunitnej odpovede so zvýšenou protilátkovou odpoveďou. Cieľom tejto práce bolo otestovať imunomodulačné vlastnosti vybraných bakteriálnych kmeňov s probiotickým účinkom na funkčnú aktivitu T lymfocytov a makrofágov u zdravých experimentálnych myší.

Boli testované dve skupiny baktérií, bakteriocín-produkujúce kmene s probiotickým účinkom (Enterococcus faecium EF55, izolát z kurčaťa, produkujúci antimikrobiálnu substanciu bielkovinového charakteru - enterocín (Ent) 55; environmentálny izolát E. faecium AL41, produkujúci Ent M; E. faecium 2019-CCM7421, izolát z trusu králikov, produkujúci Ent 2019) a probiotické kmene (Lactobacillus fermentum AD1-CCM7420, izolát z trusu psa; L. plantarum 17L/1, izolát z ovčieho sudovaného syra). V experimente bolo použitých 126 myší BALB/c. Samce s hmotnosťou 18-20 g boli rozdelené do 6 skupín: Kontrola (n = 21) – myši bez podávania bakteriálnych kmeňov; 1. skupina (n = 21) – Enterococcus faecium EF55; 2. skupina (n = 21) – E. faecium AL41; 3. skupina (n = 21) – E. faecium 2019-CCM7421; 4. skupina (n = 21) – Lactobacillus fermentum AD1-CCM7420; 5. skupina (n = 21) – L. plantarum 17L/1. Bakteriálne kmene (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV) boli podávané denne v dávke 100 µl (109 KTJ/ml v Ringerovom roztoku). Proliferačná odpoveď slezinových T lymfocytov na ConA bola hodnotená spektrofotometricky – MTT testom. Superoxidový anión v makrofágoch bol stanovený podľa Hrčkovej a Velebného (1997). Na stanovenie CD4+ a CD8+ subpopulácií T lymfocytov zo sleziny a tenkého čreva bola použitá metóda prietokovej cytometrie (BD Biosciences). In vitro produkcia cytokínov IFN-g a IL-10 splenocytmi myší bola detegovaná capture ELISA metódou.

Spomedzi piatich testovaných bakteriálnych kmeňov vykazovali najväčší imunomodulačný potenciál tri: Enterococcus faecium AL41, Lactobacillus fermentum AD1-CCM7420 a Lactobacillus plantarum 17L/1. Tieto kmene stimulovali funkčnú aktivitu T lymfocytov a makrofágov, čím výrazne podporili bunkou sprostredkovanú imunitnú odpoveď. Všetky kmene indukovali nárast cytotoxickej subpopulácie CD8+ T buniek v epiteli tenkého čreva, ale aj v slezine experimentálnych myší.  Laktobacily zvýšili podiel pomocných CD4+ T lymfocytov v lamina propria tenkého čreva, a tak lokálne aktivovali regulačnú a efektorovú odpoveď Th buniek. E. faecium AL41, L. fermentum AD1-CCM7420 a L. plantarum 17L/1 zvýšili produkciu cytokínu IFN-g s prozápalovým efektom, čím naznačili možnosť svojho využitia proti vírusovým a tumorovým ochoreniam. Naopak, E. faecium EF55 a E. faecium 2019-CCM7421 indukovali zvýšenú produkciu protizápalového cytokínu IL-10, čo umožňuje ich využitie pri terapii alergických a autoimunitných ochorení. Získané výsledky potvrdili kmeňovo-špecifický imunomodulačný účinok baktérií s probiotickým účinkom u zdravých myší a vzhľadom na ich stimulačné a inhibičné účinky na rôzne zložky imunity sú sľubnými kandidátmi na profylakčnú alebo terapeutickú úpravu imunitnej odpovede hostiteľa. 

Táto práca bola podporená Slovenskou grantovou agentúrou VEGA 2/0081/15.
Hrčková, Velebný, Parasitology 1997, 114, 475 - 482.