Kombinácia mezenchymálnych stromálnych buniek s kostnými štepmi pre potenciálnu liečbu kostných defektov

Authors: Denisa Harvanová 1    Jana Plšíková 1    Tímea Špaková 1    Sylvia Gromošová 1    Judita Amrichová 1    Teodor Kluka 2    Ján Rosocha 1   
1 Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice    2 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UPJŠ LF a UN LP, Rastislavova 43, 041 90 Košice   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1205
ISBN: 978-80-970712-8-8

Ľudské alogénne kostné tkanivo v kombinácii s mezenchymálnymi stromálnymi bunkami (MSB) predstavuje atraktívny kompozitný implantát, vhodný na aplikáciu pri liečbe kostných defektov. Alogénne kostné štepy majú pórovitú štruktúru, ktorá umožňuje transport živín a biochemických komponentov a zlepšujú regeneráciu kostných defektov. Slúžia ako priestorový nosič podobný mikroprostrediu kostnej drene, ktorý napomáha indukcii MSB do osteogénnej diferenciácie in vitro. Tukové tkanivo predstavuje atraktívnu alternatívu kostnej drene ako zdroja MSB. Bunky izolované z tuku majú podobné vlastnosti ako bunky kostnej drene, aj ich diferenciačná schopnosť je ekvivalentná. Značnou výhodou je ich menej invazívny spôsob odberu. V našej práci sme sledovali prítomnosť a adherenciu mezenchymálnych stromálnych buniek nasadených na alogénne kostné štepy. MSB sme izolovali z podkožného tuku enzymatickou digesciou. Alogénne kostné štepy boli pripravené z kondylu femuru od kadaveróznych darcov. Na základe výsledkov prietokovej cytometrie (bunky pozitívne na CD73, CD90, CD105 a negatívne na CD45, CD34, CD14, CD20) a stanovenia diferenciačného potenciálu pomocou histochemického farbenia (diferenciácia do osteoblastov, chondrocytov a adipocytov) sme potvrdili, že bunky izolované z tuku sú MSB. Po nasadení neznačených a PKH 26 značených buniek na alogénne kostné štepy sme pomocou metódy SEM a fluorescenčnej mikroskopie potvrdili adherenciu neznačených buniek a prítomnosť značených MSB na alogénnom kostnom tkanive.

Táto práca bola uskutočnená za podpory grantov VEGA 1/0772/13, APVV- 0684 -12 a MediPark ITMS: 26220220185.