Detské pieskoviská – možný zdroj parazitárnych ochorení u detí

Authors: Jana Pipiková 1    Ingrid Papajová 1   
1 Parazitologicky Ustav SAV, Kosice   
Year: 2015
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1201
ISBN: 978-80-970712-8-8

Psy a mačky sú často pôvodcami rôznych ochorení, medzi ktoré patria aj parazitozoonózy. Významnými druhmi endoparazitov prenosných na človeka sú Toxocara canis u psov a T. cati u mačiek, ktoré spôsobujú larválnu toxokarózu. Vajíčka Toxocara spp. sa do prostredia dostávajú spolu s trusom. Po rozpade trusu vajíčka škrkaviek ostávajú v pôde, kde prežívajú až niekoľko rokov. Takto kontaminovaná pôda môže byť zdrojom ďalších infekcií.

Vhodným substrátom pre vykonávanie fyziologických potrieb zvierat je aj piesok, hlavne pre mačky, ktoré svoj trus zahrabávajú. Deti, ktoré sú s pieskom v priamom kontakte, často kladú ruky alebo rôzne predmety do úst. Spolu s pieskom môže dôjsť prehltnutiu propagatívnych štádií endoparazitov a následnému rozvoju infekcie.

V predloženej práci sme sa zamerali na monitoring parazitárnej kontaminácie detských pieskovísk a verejných priestranstiev mesta Košice. Celkovo sme vyšetrili 150 vzoriek piesku z detských pieskovísk. Zárodky endoparazitov sme detegovali v 9,33% vzoriek piesku (14 pieskovísk). Vajíčka Toxocara spp. sme zistili vo vzorkách pochádzajúcich z 10 pieskovísk. Vo vzorkách piesku sme detegovali aj vajíčka strongylidného typu (5 vzoriek) a vajíčka Ascaris spp. (1 vzorka).

Sledovali sme aj kontamináciu oplotených a neoplotených detských pieskovísk. Z 84 vyšetrených oplotených pieskovísk bolo 5 vzoriek pozitívnych na nález zárodkov endoparazitov (5,95%). Z toho boli vajíčka Toxocara spp. nájdené v 4 vzorkách piesku. V neoplotených pieskoviskách bol výskyt propagatívnych štádií endoparazitov vyšší. Zo 66 vyšetrených vzoriek boli zárodky endoparazitov zachytené v 9 prípadoch (13,64%). Najčastejšie sa vo vzorkách vyskytovali vajíčka Toxocara spp. (6 pieskovísk).

Z verejných priestranstiev a zelených plôch v blízkosti obytných zón bolo zozbieraných a vyšetrených 226 vzoriek trusu. Zárodky parazitov sme zaznamenali u 23,01% vzoriek, pričom prevažovali vajíčka z čeľade Ancylostomatidae (15,04%), vajíčka Toxocara spp. (4,87%), Capillaria spp. (3,10%), Trichuris spp. (2,65%), Ascaris spp. (0,44%) a propagatívne štádia Isospora spp. (1,33%) a Giardia duodenalis (0,44%).

Z našich výsledkov vyplýva, že detské pieskoviská môžu predstavovať zdroj parazitóz, pričom najrizikovejšiu skupinu populácie tvoria deti. Keďže aj v oplotených pieskoviskách boli prítomné zárodky endoparazitov, môžeme konštatovať, že oplotenie chráni pred parazitárnou kontamináciou iba čiastočne a sú potrebné ďalšie ochranné opatrenia, ako napríklad krytie pieskovísk.

Táto práca bola realizovaná vďaka finančnej podpore projektu VEGA No. 2/0140/13.