Energetické využitie biomasy a odpadov

Authors: Peter Tonhauzer 1    Marcela Morvová 1   
1 Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava   
Year: 2015
Section: Applied research
Abstract No.: 1200
ISBN: 978-80-970712-8-8

Biomasa a odpady organického pôvodu patria medzi perspektívne, rozšírené, dostupné a hlavne obnoviteľné zdroje energie. Využitím vhodných metód je možné vytvoriť plnohodnotnú náhradu tradičných neobnoviteľných zdrojov energie [1].

Výroba elektrickej energie zo spaľovania, pyrolýzy alebo iných fyzikálno-chemických spôsobov zhodnocovania biomasy a odpadov sú spoločnosťou vnímané veľmi negatívne. Je to zapríčinené negatívnou skúsenosťou z minulosti (porušovanie limitov na exhaláty, zvýšená chorobnosť obyvateľstva, kontaminácia území ťažkými kovmi, popolčekom, kyslými dažďami,...). V súčasnosti je ale vznik nových elektrární, spaľovní a im podobných zariadení podmienený prísnou legislatívou s podmienkou dôkladného čistenia spalín [2; 3]. Odmietanie verejnosťou je preto z väčšej časti len vplyvom nedostatočnej informovanosti a neznalosti problematiky.

V tomto príspevku sa venujeme spôsobom zvyšovania výhrevnosti surovín použitím sušenia a pyrolýzy. Počas pyrolýzy vzniká teplo a produkty, ktoré možno použiť priamo ako palivá alebo po úprave ako prímesi do palív. Pyrolýza predstavuje proces prispievajúci k trvalo udržateľnému spôsobu získavania energie a nakladania s komunálnymi, biologickými, nebezpečnými a kontaminovanými odpadmi [4]. Navyše, výrobou v lokálnych podmienkach a z lokálnych zdrojov sa zvyšuje využívanie krajiny, zamestnanosť v regiónoch a energetická sebestačnosť štátu [1; 4].

Sušenie ovplyvňuje výhrevnosť priamo zvýšením získaného tepla o 2,5 MJ na každý odparený kilogram vody. Ďalšou možnosťou ovplyvňovania výhrevnosti nízkovýhrevných palív je použitie produktov pyrolýzy. Tuhý pyrolýzny zvyšok je uhlíkového charakteru s výhrevnosťou okolo 30 MJ.kg-1. Pri kombinovanej výrobe alternatívnych palív (pelety, brikety alebo iné) z biomasy, odpadov a pyrolýznych produktov predpokladáme zvýšenie výhrevnosti výrazne nad 20 MJ.kg-1 [4].

Táto práca vynikla za podpory grantov UK/203/2013, UK/258/2014 a APVV-14-0635.
[1] Morvová, M. Princípy metód a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2008. s. 222. ISBN: 978-80-89186-28-0.
[2] Herrlander, B. Recovering clean energy from waste. http://www.cospp.com. [Online] 11-12 2010. [Dátum: 15. 10 2013.] http://www.cospp.com/articles/print/volume-11/issue-6/project-profiles/recovering-clean-energy-from-waste.html%29.
[3] SaskPower CCS. saskpowerccs.com. [Online] [Dátum: 4. 11 2011.] http://saskpowerccs.com/.
[4] Tonhauzer, P. Využitie biomasy a odpadu ako suroviny pre obnoviteľné zdroje energie. [Dizertačná práca]. Bratislava : s.n., 2015. s. 129.