Vplyv magnetozómov na proliferáciu nádorových buniek a expresiu Bcl-2 na modeli bunkových línií HT-29 a A549

Authors: Zuzana Varchulová Nováková 1    Milan Timko 2    Anežka Hashim 2    Iveta Gašparová 1    Lenka Oravcová 1    Daniel Böhmer 1    Ľuboš Danišovič 1   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, Bratislava, Slovenská republika    2 Institute of Experimental Physics, SAS, Watsonova 47, 040 04 Košice, Slovakia   
Year: 2015
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1199
ISBN: 978-80-970712-8-8

Úvod: Magnetická hypertermia je technika, ktorou sú magnetické nanočastice zavedené priamo k nádoru použitím striedavého magnetického poľa (AFM). Bola použitá na animálnom modely ako aj na ľuďoch pri terapii niektorých typov rakoviny, vrátane rakoviny prsníka (Denardo et al., 2007 a Kikumori et al., 2009), rakoviny prostaty (Johannsen et al., 2005, Johannsen et al., 2007, Kawai a kol., 2005 a Kawai a kol., 2008),  glioblastómu (Maier-Hauff et al., 2011)a karcinómu hlavy a krku (Zhao et al., 2012). Až doteraz väčšina z testovaných nanočastíc oxidu železa boli chemicky syntetizované a boli buď superparamagnetické alebo mali slabé ferimagnetické vlastnosti pri fyziologickej teplote (Hergt et al., 2006, Hergt a kol., 2008, Hergt a Dutzi 2007 a Bordelan a kol. , 2011). Aj preto sa v poslednom období do záujmu dostávajú magnetické nanočastice obalené lipidovou membránou s unikátnou vlastnosťou, že sú v prirodzene usporiadané v retiazkach. Sú syntetizované skupinou baktérií, ktoré nazývame magnetotaktické.

Cieľ: Cieľom tejto štúdie bola analýza vplyvu magnetozómov na proliferačnú aktivitu vybraných rakovinových buniek a expresiu Bcl-2.  

Materiál a metódy: V experimentoch boli použité magnetozómy extrahované z Magnetospirillum magneticum AMB-1. Ako biologický model boli použité nádorové línie HT-29 (rakovina hrubého čreva) a A549 (rakovina pľúc). Na analýzu vplyvu magnetozómov na proliferačnú aktivitu buniek bol použitý cytotoxický test WST1 (Roche, USA), vyhodnotenie bolo vykonané na spektrofotometri Biotek ELx800. Absorbancie boli merané pri vlnovej dĺžke 450 a 630 nm. Viabilita buniek bola vypočítaná podľa vzorca: vystavení vzorky / negatívna kontrola . 100%. Pre potreby analýzy expresie Bcl-2 bola izolovaná RNA s izolačným kitom GeneJET RNA Purification Kit (Life Technologies, USA). Následne bola vykonaná reverzná transkripcia. Detekcia expresie anti-apoptického génu Bcl-2 bola vykonaná na Eco Real-Time PCR systém s využitím TaqMan® Gene Expression Assays (Life Technologies, USA). Ako referenčný gén bol použitý GAPDH.

Výsledky a záver: Získané výsledky ukazujú, že bakteriálne magnetozómy majú veľký potenciál ako nosič biologicky aktívnych makromolekúl a protinádorových liečiv, pretože majú minimálny vplyv na viabilitu vybraných nádorových bunkových línií. Taktiež sme zistili že pozitívne ovplyvňujú expresiu Bcl-2 v prípade bunkovej línie A549. Na druhej strane v prípade HT-29 tento efekt nebo zaznamenaný, čím sa vytvára priestor na vykonanie ďalších analýz.