Vplyv aspirínu a atorvastatínu na expresiu konexínu-43 v srdci potkana po rádioterapii

Authors: Csilla Viczenczová 1    Barbara Szeiffová Bačová 1    Branislav Kura 1    Tamara Beňová 1    Ján Slezák 1    Narcisa Tribulova 1   
1 Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, SR   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1192
ISBN: 978-80-970712-8-8

Úvod: Rádioterapia je bežne používaná metóda pri liečbe rakoviny. Avšak, žiarenie v oblasti hrudníka je spojené so srdcovými komplikáciami, ktoré môžu mať vplyv na myokardiálny proteín, konexín-43 (Cx43). Medzibunkové kanály tvorené Cx43 májú kľúčovú úlohu v zabezpečení metabolickej aj elektrickej komunikácie, čím zachovávajú synchrónnu činnosť srdca.

Ciele: Cieľom tejto štúdie bolo zistiť vplyv jednorazového ožiarenia v oblasti mediastina na srdcový Cx43 a  signalizáciu proteín kinázy C (PKC), ako aj účinok liečby aspirínom, atorvastatínom a sildenafilom.

Metodika: Dospelé samce potkanov kmeňa Wistar boli rozdelené do dvoch skupín: neožiarené kontrolné potkany a ožiarené potkany, ktoré dostali jednorazovú dávku žiarenia (25 Gy) v oblasti mediastinu. Obe skupiny boli po dobu šiestich týždňov liečené s aspirínom (3 mg/deň), atorvastatínom (0,25 mg/deň) alebo sildenafilom (0,3 mg/deň) a na konci experimentu porovnané s neliečenými zvieratami. Zaregistrované boli biometrické parametre. Pomocou metódy wertern blot  sa odobraté tkanivo z ľavej a pravej komory použilo na stanovenie expresie celkového Cx43 a jeho funkčnej fosforylovanej formy (P-Cx43), ako aj na stanovenie expresie PKC-epsilon (priamo fosforyluje Cx43) a PKC-delta (proapoptická signalizácia).

Kľúčové výsledky: Bez ohľadu na liečbu, preukázaný bol výrazný pokles telesnej hmotnosti u ožiarených potkanoch, avšak celková hmotnosť srdca a hmotnosť ľavej a pravej komory neboli ovplyvnené ožiarením ani liečbou. Iradiácia indukovala zvýšenie expresie celkového Cx43 v ľavej a v menšej miere v pravej komore srdca a tiež významné zvýšenie P-Cx43 v oboch komorách. Aspirín ako aj atorvastatín zabránili zvýšeniu expresie celkového a  P-Cx43 iba v ľavej komore. Avšak sildenafil ešte zvýšil celkový Cx43 v ľavej komore a znížil P-Cx43 v pravej komore ožiarených potkanov. Expresia PKC-epsilon v ľavej komore srdca nebola ovplyvnená ožiarením ani liečbou, zatiaľ čo v pravej komore atorvastatín jej expresiu znížil, ale len u ožiarených zvierat. Po iradiácií bola PKC-delta upregulovaná, pričom aspirín a atorvastatín vyvolali ďalšie zvýšenie jej expresie.

Záver: Naše výsledky naznačujú, že irádiáciou vyvolaná upregulácia srdcového Cx43 bola potlačená liečbou aspirínom a atorvastatínom, avšak nie sildenafilom.

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantov APVV 0241/11 a VEGA 2/0046/12, 2/0021/15.