Využitie SPE sorbentu AnaLig®Sr01 pre stanovenie 90Sr v kostiach svine divej

Authors: Ľubica Darážová 1    Silvia Dulanská 1    Ľubomír Mátel 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1190
ISBN: 978-80-970712-8-8

Antropogéne vyrobené 90Sr sa uvoľnilo do životného prostredia skúškami jadrových zbraní a haváriami na jadrovoenergetických zariadeniach. 90Sr predstavuje nutričný analóg vápnika, a preto je inkorporované do ľudského organizmu hlavne prostredníctvom mlieka a mäsa. V tele sa 90Sr ukladá hlavne v kostiach, kde môže spôsobovať ožarovanie kostnej drene, čím môže podnietiť vznik leukémie [1,2]. Firma IBC. Advanced Technologies, Inc vyvinula selektívny sorbent AnaLig®Sr01 využívajúci metódu molekulárneho rozpoznávania na separáciu a purifikáciu 90Sr z matrice s vysokým obsahom konkurenčných iónov [3]. Experimentom bol uskutočnený biomonitoring kostí svine divej z rôznych lokalít Slovenska pre obsah 90Sr dvoma metodikami: exktrakčnou chromatografiou a kvapalinovou extrakciou pomocou tributylfosfátu. Výber metódy pre stanovovanie 90Sr v kostiach sa môže zvoliť na základe dostupnosti chemikálii, meracích zariadení a hmotnosti analyzovanej vzorky. Hmotnostné aktivity 90Sr stanovené pomocou AnaLig®Sr01 boli v rozmedzí (9,4-77,3) Bq·kg-1 spálenej kosti v závislosti od lokality sú uvedené v tab.1. Aktivity 90Sr boli porovnávané s experimentmi uskutočnenými Wallovou a Prochádzkom [1,2] na svini divej z Rakúska a Čiech, pričom aktivity 90Sr v kostiach zo Slovenska boli porovnateľné a nižšie. Najvyššia aktivita 90Sr bola vo vzorke kosti svine divej z lokality Častá.

Tab.1 Výsledky stanovenia 90Sr pomocou sorbentu AnaLig®Sr01 vo vzorkách kostí divo žijúcich zvierat

Lokalita ulovenej zveri             Hmotnostná aktivita 90Sr ± U [Bq·kg-1]

Humenné                                         20,6 ± 1,4

Rimavská Sobota                             35,1 ± 2,6

Humenné                                         15,4 ± 2,2

Častá                                               66,8 ± 4,3

Častá                                               64,4 ± 4,4

Častá                                               77,3 ± 4,4

Častá                                               75,7 ± 4,0

Horné Saliby                                      9,4 ± 1,5

Humenné                                          20,0 ± 2,6

[1] Wallová a kol.,2012, Monitoring of radionuclides in soil and bone samples from Austria, Journal of Environmental Radioactivity,107, 44-5
[2] Procházka kolektív, 1994, Stroncium 90 v životním prostrědí, Výskumný ústav veterinárního lekařství Brno, A 093940047 Závěrečná zpráva úkolu
[3] Izatt, 2003, The selective separation of anions and cations in nuclear waste using commercially aviable molecular recognition technology (MRT) products, WM´03 Conference, February 23-27, Tuscon, AZ