Syntéza a spektrálne vlastnosti nových kumarínových fluoroionoforov

Authors: Jana Holekšiová 1    Henrieta Stankovičová 1    Katarína Gaplovská 1   
1 Chemický ústav PriF UK, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2015
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1188
ISBN: 978-80-970712-8-8

Z hľadiska rýchlej, ľahko použiteľnej a hlavne citlivej metódy indikácie je vývoj nových fluorescenčných chemosenzorov  pre detekciu organických a anorganických aniónov[1],[2] alebo katiónov prechodných kovov[3] rýchlo sa rozvíjajúca oblasť výskumu, ktorá má veľký potenciál v oblasti medicíny, klinickej biochémie, analytickej a environmentálnej chémie.

2H-chromén-2-óny (kumaríny) s benzoyltiomočovinovou jednotkou sú výborné fluoroionofory, pričom kumarínová časť senzorov, ktorá slúži na fluorescenčnú detekciu a tiomočovinový zvyšok, ktorý slúži na interakciu s organickými a anorganickými aniónmi  alebo s katiónmi prechodných kovov sú spojené konjugovaným mostíkom.

Pomocou vhodne zvolených metód syntézy sa nám podarilo pripraviť rôzne substituované tiomočovinové deriváty kumarínov.

Vplyv iónov na spektrálne charakteristiky sme začali skúmať najprv na základnom nesubstituovanom deriváte a na deriváte s metoxyskupinou. Absorpčné spektrá v UV-VIS oblasti potvrdili vysokú citlivosť hlavne na fluoridové, octanové anióny a zinočnaté katióny. Ttieto deriváty prejavili výrazné zmeny absorpčných maxím v závislosti od koncentrácie fluoridových aniónov.

Tento príspevok je výsledkom realizácie projektu: Vedecký Park Univerzity Komenského v Bratislave podporovaný Operačným programom Výskum a vývoj financovaný z ERDF, ITMS kód projektu: 26240220086.
[1] Ashton, T. D; Jolliffeb, K. A.; Pfeffer, F. M. Chem. Soc. Rew. 2015, DOI: 10.1039/C4CS00372A.
[2] Gale, P. A.; Caltagirone, C. Chem. Soc. Rew. 2015, DOI: 10.1039/C4CS00179F.
[3] Hamilton, G. R. C.; Sahoo, S. K.; Kamila, S.; Singh, N.; Kaur, N.; Hylanda, B. W.; Callan J. F. Chem. Soc. Rew. 2015, DOI: 10.1039/c4cs00365a.