Vplyv intenzifikačných faktorov na koncentráciu ťažkých kovov v plodoch brusnice vysokej (Vaccinium corymbosum L.)

Authors: Michal Medvecký 1    Ján Daniel 1    Alena Vollmannová 2    Stanislav Zupka 2    Ľuboš Harangozo 2    Miriama Kopernická 2   
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky – VUTPHP Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá    2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva , Katedra chémie   
Year: 2015
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1179
ISBN: 978-80-970712-8-8

Základným predpokladom optimálnej výživy sú potraviny, ktoré prispievajú k zdraviu človeka. V poslednom čase sa stále väčšia pozornosť sústreďuje na štúdium prítomnosti a vplyvu kontaminujúcich látok v potravinách. Z kontaminantov sa v potravinách najviac vyskytujú ťažké kovy, zvlášť v potravinách rastlinného pôvodu (obilniny, strukoviny, ovocie, zelenina).

Na plantáži výskumnej stanice v Krivej, ktorá sa nachádza v severnej časti Slovenska, sa počas rokov 2012 – 2014 skúmalo šesť odrôd brusnice vysokej (Vaccinium corymbosum L.), s cieľom určiť obsah ťažkých kovov (Cu, Zn, Co, Cr, Ni, Cd a Pb) atómovou absorpčnou spektrofotometriou (AAS) v plodoch v závislosti od troch variantov hnojenia. Prvý variant bol realizovaný s aplikáciou organického hnojenia, druhý s minerálnym hnojením a tretí variant bol ponechaný bez hnojenia.

Obsah ťažkých kovov (Cu, Zn, Co, Cr, Cd a Pb) ani v jednom prípade neprekročil hygienický limit daný Potravinovým kódexom SR. V dvoch vzorkách plodov bol obsah Ni prekročený nad stanovený hygienický limit (0,5 mg/kg-1 č.h.). Priemerný obsah Cu pri jednotlivých odrodách sa pohyboval v rozmedzí od 0,346 – 0,596 mg/kg-1 č.h. (čerstvej hmoty). Priemerný obsah Zn bol stanovený v rozmedzí od 0,763 do 1,195 mg/kg-1 č.h. Priemerný obsah Co bol stanovený v rozmedzí od 0,010 – 0,091 mg/kg-1 č.h. Priemerný obsah Cr bol determinovaný v rozmedzí  0,044 až 0,122 mg/kg-1 č.h. Obsah Ni bol prekročený nad stanovený limit v dvoch prípadoch. Prvé prekročenie bolo stanovené v odrode Bluecrop s aplikáciou minerálneho hnojenia (0,559 mg/kg-1 č.h.) a druhé prekročenie bolo v prípade odrody Brigitta taktiež vo variante s aplikáciou minerálneho hnojenia (0,0527 mg/kg-1 č.h.).