Diferenciácia mezenchýmových stromálnych buniek

Authors: Filip Mochnacký 1    Jana Plšíková 1    Ján Rosocha 1   
1 Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP, Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1175
ISBN: 978-80-970712-8-8

Mezenchýmové stromálne bunky (MSC) sú pluripotentné nehematopoetické kmeňové bunky, ktoré je možné izolovať napríklad z kostnej drene, tukového tkaniva a periostu. Musia exprimovať povrchové markery CD73, CD90 a CD105 a naopak nesmú exprimovať hematopoetické markery. Za určitých podmienok môžu diferencovať do adipocytov, chondrocytov, osteoblastov a iných bunkových línií. Majú schopnosť migrovať do miesta poškodenia tkaniva, kde sa podieľajú na jeho oprave a preto sú v súčasnosti intenzívne študované pre ich potencionálne využitie v klinickej praxi. Keďže cieľom našej práce bolo dokázať, že nami izolované bunky z tukového tkaniva sú mezenchýmové stromálne bunky, sledovali sme najmä ich schopnosť adherencie, imunofenotypovú charakterizáciu pomocou prietokovej cytometrie a schopnosť diferencovať do adipocytov, chondrocytov a osteoblastov v in vitro podmienkach. Z našich výsledkov vyplýva, že bunky po izolácii enzymatickou digesciou boli schopné adherovať na kultivačnú fľašu a boli pozitívne na CD73, CD90, CD105 a negatívne na hematopoetické markery CD45, CD34, CD14 a CD20. Diferenciáciu týchto buniek do adipocytov, chondrocytov a osteoblastov sme  dokázali pomocou histochemického farbenia s Oil Red O (tukové vakuoly adipocytov), Alcian Blue (glykozaminoglykány produkované chondrocytmi) a Alizarin Red (kalciové usadeniny vytvorené produkciou vápnika osteoblastmi). Na základe našich výsledkov môžeme potvrdiť, že bunky izolované z tuku sú mezenchýmové stromálne bunky.

Tento projekt bol podporený grantmi VEGA 1/0772/13, APW-0684-12 a Medipark ITMS: 26220220185.