Dynamika expresie prozápalových cytokínov počas kampylobakteriózy kurčiat po aplikácii probiotického kmeňa

Authors: Viera Karaffová, rod. Spišáková 1    Dominika Stašová 2    Alica Kavuľová 1    Viera Revajová 1    Mária Levkutová 2    Mikuláš Levkut 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Ústav patologickej anatómie, Košice, Slovensko    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Košice, Slovensko   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1174
ISBN: 978-80-970712-8-8

Kampylobakteriózy sú bakteriálne infekčné choroby zoonotického charakteru, postihujúce ľudí i zvieratá. Najčastejším prameňom nákazy pre človeka je infikovaná hydina, u ktorej má väčšinou subklinický priebeh. Invázia C. jejuni aktivuje imunitnú odpoveď aj cez produkciu pro-zápalových cytokínov, ktorá je však nepostačujúca na elimináciu patogéna z organizmu hostiteľa (Tu et al., 2008). Probiotické kmene pôsobia priaznivo na zdravie hostiteľa, inhibujú patogény, zlapšujú intestinálnu imunitu a majú ochranný efekt na črevnú mikroflóru (Revolledo et al., 2006). V predkladanej práci sme sledovali dynamiku expresie pro-zápalových cytokínov (IL-15, IL-18, LITAF, K60) v céku kurčiat po infekcii Campylobacter jejuni CCM6191 a po aplikácii probiotického kmeňa Enterococcus faecium AL41. Do pokusu bolo zaradených 60 kusov jednodňových kurčiat plemena Cobb 500 rozdelených do 4 skupín (kontrola (K), E. faecium AL41 (EF), C. jejuni CCM6191 (Cj), E. faecium AL41+ C. jejuni CCM6191 (EFCj), po 20 kusov. Relatívna expresia sledovaných cytokínov bola sledovaná pomocou qRT-PCR metódy. Stupeň expresie bol stanovený voči 2 referenčným génom (GAPDH, UB). Vzorky céka boli odoberané 12, 24 a 48 hodín po infekcii C. jejuni CCM6191. Imunostimulačný vplyv použitého probiotického kmeňa sa signifikantne (P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001) prejavil vo všetkých odberoch v kombinovanej skupine EFCj v céku kurčiat oproti ostatným skupinám. Tieto výsledky naznačujú možné dynamické pôsobenie E. faecium AL41 na expresiu prozápalových cytokínov u kurčiat po infekcii C. jejuni.

Kľúčové slová: campylobacter, Enterococcus faecium, prozápalové cytokíny, kurčatá

Táto práca bola podporená grantovými úlohami VEGA č. 1/0483/15 a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0302-11.
Revolledo, L. et al. Prospects in Salmonella control: competitive exclusion, probiotics, and enhacement of avian intestinal immunity. In. The Journal of Applied Poultry Research, 2006, 15, 341-351.
Tu, Q.V. et al. Campylobacter jejuni response to human mucin MUC2: modulation of colonization and pathogenicity determinants. In. Journal of Medical Microbiology, 2008, 57, 795-802.