Biologická liečba osteoartritídy: in vitro a in vivo štúdia

Authors: Tímea Špaková 1    Ján Rosocha 1    Judita Amrichová 1    Marek Lacko 2   
1 Združená tkanivová banka UN LP a LF UPJŠ, Košice    2 Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN LP a LF UPJŠ, Košice   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1173
ISBN: 978-80-970712-8-8

Exogénna aplikácia rastových faktorov do poškodeného miesta je v dnešnej dobe dostupnou metódou vďaka jednoduchej a efektívnej príprave plazmy bohatej na trombocyty (PRP), ktorá predstavuje koncentrovanú suspenziu širokého spektra rastových faktorov (TGF-β, IGF-1, PDGF, FGF-2 a EGF). Významnou výhodou terapie pomocou PRP oproti iným potenciálnym liečbam je, že sa jedná o autológny produkt, preto nehrozí riziko prenosu infekčných ochorení ani vznik alergických reakcií. Komponenty PRP sa vyznačujú schopnosťou významnou mierou ovplyvniť bunkové populácie (mezenchýmové kmeňové bunky a bunky od nich odvodené) v ľudskom tele, zahajujú chemotaxiu, proliferáciu mezenchýmových buniek, angiogenézu a proteosyntézu. V našej in vitro štúdii neaktivovaná PRP výrazne indukovala proliferáciu chondrocytov a kmeňových buniek izolovaných zo synoviálnej tekutiny. Výsledky experimentov poukázali aj na mitogénny účinok PRP na nechodrocytárne bunkové línie [1]. Migrácia chondrocytov a mezenchýmových kmeňových buniek môže byť dôležitým procesom vo vývoji a regenerácii chrupky, remodelácii poškodeného tkaniva a v tkanivovom inžinierstve.

Terapia pomocou PRP môže rozšíriť proces hojenia v prevažne avaskulárnych tkanivách, takže môže byť obzvlášť účinná v liečbe osteoartritídy, ktorá predstavuje jeden z  najzávažnejších ochorení v súčasnosti. PRP je relatívne lacný, jednoduchý a minimálne invazívny spôsob získania prospešných autológnych rastových faktorov a ďalších biologicky aktívnych molekúl.

Intraartikulárne PRP injekcie vplývajú na regeneráciu chrupky pri všetkých stupňoch OA kolenného kĺbu. Výsledky našej klinickej štúdie taktiež poukázali na efektívnosť a bezpečnosť liečby počiatočných štádií OA kolena [2]. Porovnali sme účinok intraartikulárne aplikovanej kyseliny hyalurónovej a autológnej PRP na rozsiahlej vzorke pacientov (120) liečených pre osteoartritídu. Štatisticky významne účinnejší bol postup liečby osteoartritídy pomocou autológnej PRP po 3 až 6 mesačnom vyhodnotení.

V porovnaní s údajmi v literatúre sme zaznamenali porovnateľný účinok nami pripraveného autológneho prípravku v liečbe degeneratívneho ochorenia chrupky. Potvrdili sme význam bioaktívnych látok obsiahnutých v PRP a klinická aplikácia našich výsledkov má veľký odborný a spoločenský efekt, vzhľadom na vysokú incidenciu tohto ochorenia v spoločnosti.

Táto práca bola podporovaná z projektu č. APVV-0684-12.
[1] Amrichová J. a kol. Cent. Eur. J. Biol. 2014, 9, 139-148.
[2] Spakova, T., a kol. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2012, 91, 411-417.