Úloha čokoládového polyfenolu epikatechínu v prevencii hypertenzie

Authors: Štefan Lukáč 1    Angelika Púzserová 2    Jana Muchová 3    Peter Bališ 2    Martina Horváthová 3    Zuzana Deáková 3    Monika Dvořáková 3    Iveta Bernatova 2   
1 Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko    2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava    3 Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1171
ISBN: 978-80-970712-8-8

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí na hypertenziu každý tretí dospelý človek, pričom klinické štúdie preukázali, že až dve tretiny pacientov by uprednostnili nefarmakologickú liečbu. Epikatechín (EPI),polyfenol nachádzajúci sa v čokoláde, by mohol predstavovať doplnok liečby, no zatiaľ jeho mechanizmus pôsobenia pri znižovaní tlaku krvi nebol presne popísaný [1] . Cieľom práce bolo sledovať vplyv podávania epikatechínu v období vývoja hypertenzie na tlak krvi (TK), markery oxidačného poškodenia, celkovú antioxidačnú kapacitu (TAS) a produkciu oxidu dusnatého (NO) u spontánne hypertenzných potkanov (SHR).

Experiment bol uskutočnený na 11 samcoch SHR, rozdelených do 2 skupín, kontrolnej (6 SHR) a experimentálnej skupiny (5 SHR).Obe boli chované v rovnakých podmienkach. Od 5.  týždňa života bol experimentálnej skupine podávaný EPI v pitnej vode v dávke 100 mg/kg/deň počas 14 dní. Po 5., 6. a 7. týždni veku bol obom skupinám meraný systolický TK a pulzová frekvencia (PF) pletyzmografickou metódou. Vo veku 7 týždňov boli zvieratá usmrtené a v získanej krvnej plazme bola stanovená koncentrácia lipoperoxidov, malondialdehydu, karbonylov proteínov, produktov pokročilej oxidácie proteínov (AOPP), nitritov a nitrátov ako obraz produkcie NO a TAS.

V experimentálnej skupine sme pozorovali signifikantne vyššiu celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy (p<0,05) rovnako tak hranične významne vyššiu koncentráciu nitritov a nitrátov (p=0,09). Tlak krvi bol už po prvom týždni podávania EPI signifikantne nižší ako u kontrol (p<0,05), rovnako po druhom týždni (p<0,05). Pri sledovaní pulzovej frekvencie sme nezistili signifikantné zmeny (p=0,2), podobne ani v ostatných sledovaných parametroch.

V našej štúdii sme pozorovali, že podávanie EPI po dobu 2 týždňov zvýšilo TAS, rovnako tak množstvo nitritov a nitrátov. Tento jav by mohol byť z časti spôsobený zvýšenou antioxidačnou kapacitou, a tým spomalením inaktivácie NO superoxidovým radikálom. V súčasnosti je však známe, že EPI zároveň inhibuje aktivitu NADPH-oxidázy, čím rovnako napomáha zvyšovaniu biologickej dostupnosti NO. Výsledok týchto účinkov je možné badať na nami pozorovanom signifikantnom rozdiele v hodnotách krvného tlaku medzi sledovanými skupinami. Tieto výsledky sú v zhode s doteraz publikovanými výsledkami experimentálnych i klinických štúdií[1,2]. Sú však potrebné ďalšie a detailnejšie štúdie mechanizmu účinku a možných aplikácií tejto látky v medicíne spolu s jej potenciálnymi nežiaducimi účinkami.

Záverom možno povedať, že epikatechín by  mohol znižovať krvný tlak, zvyšovať TAS spolu so zvyšovaním produkcie NO, mechanizmom nezávislým na oxidačnom poškodení. Z pohľadu aktuálnych výskumov, by tak mohol predstavovať efektívny doplnok v prevencii a terapii hypertenzie.

Práca vznikla za finančnej podpory grantu VEGA 2/0084/14.
[1] Grassi et. al., Arch Biochem Biophys. 2010,501,112-115.
[2] Gonzales et. al., World J Cardiol. 2014, 6, 353-366.