Projekt fyzioHD - Videoprojekt praktických cvičení na predmet Fyziológia

Authors: Adriána Furdová 1    Tomáš Havran 1    Stanislav Mareček 1    Juraj Jurík 1    Dávid Debnár 1    Andrej Harinek 1    Silvia Hnilicová 1   
1 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava,   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1167
ISBN: 978-80-970712-8-8

FyzioHD je projekt, ktorý má za cieľ pomôcť študentom kvalitne sa pripraviť na budúce povolanie lekára z fyziológie ľudského tela a na skúšku z fyziológie prostredníctvom krátkych niekoľkominútových videí. Vedomosti, ktoré sa od študenta vyžadujú pri príprave na predmet fyziológia, je možné rozdeliť na dve časti: teoretické a praktické. Praktická časť pozostáva z praktických úloh (odber krvi, meranie tlaku krvi, vyšetrovanie vitálnej kapacity, oftalmoskopia, perimetria a ďalšie), ktoré si študenti osvojujú počas dvoch semestrov. Jedinou dostupnou a zároveň odporúčanou literatúrou je písaný učebný text Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie (1). Keďže sú však postupy v mnohých prípadoch pre študentov ťažšie predstaviteľné z textu papierovej formy skrípt, rozhodli sme sa každé cvičenie natočiť na video v identických podmienkach, s rovnakými prístrojmi, pomôckami a materiálom, s akými študent reálne pracuje pri danej úlohe. V priebehu minulého roka sa Bratislavskému spolku medikov (BSM), v spolupráci s Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského podarilo podať a získať grant, ktorým sme zastrešili väčšinu nákladov na potrebnú techniku použitú pri natáčaní. Samotnej tvorbe a úprave sme sa venovali s odbornou pomocou Fyziologického ústavu a so supervíziou pri nakrúcaní. Pomôcky a prístroje zabezpečil Fyziologický ústav LF UK. Cieľom projektu FyzioHD je vytvorenie plnohodnotne využiteľného študijného materiálu, ktorého úlohou je zjednodušiť vzdelávací proces prostredníctvom audiovizuálnej formy dostupnej pre každého študenta na internetovej stránke www.fyziohd.com v štyroch jazykových verziách: slovenčine, angličtine, nemčine a poľštine.

Výber praktických cvičení, ktoré sme vyhodnotili ako vhodné natočiť na video, sme uskutočnili na základe ich názornosti a dôležitosti pri vysvetľovaní teoretickej časti, ich prítomnosti v otázkach k praktickej skúške z predmetu a využiteľnosti v budúcej praxi lekára. V rámci prípravy jednotlivých videí sme napísali literárne scenáre s oddelenou obrazovou a zvukovou časťou. Následne sme podľa scenárov natočili praktické úlohy záberovou technológiou. Nakrútený materiál sme zostrihali do jednotlivých videí a doplnili titulkami a grafikou. Texty sme zároveň preložili do anglického, nemeckého a poľského jazyka a plánujeme ďalšie. Každé video má dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť pozostáva zo stručného a zrozumiteľného výkladu princípu cvičenia, praktická sa zameriava na popis a presne zobrazený postup. Laboratórne cvičenia, ktoré vyžadujú mikroskopovanie, sme natáčali pomocou špeciálneho mikroskopu s video výstupom nahrávacím zariadením a možnosťou detailného zobrazenia. Verbálny popis procesu sprevádzajúci teoretickú časť v jednotlivých jazykoch sme nahrávali oddelene, a nakoniec sme zvukovú stopu prispôsobili dĺžke jednotlivých úsekov videa. Priradením úvodnej a záverečnej znelky nadobudli videá konečnú podobu. Videá sme umiestnili na špeciálne vytvorenú webovú stránku, kde sú voľne dostupné študentom. Pre uľahčenie prístupu k videu konkrétneho laboratórneho cvičenia sme každému z nich vygenerovali vlastný QR kód. Ako posledný krok sme ku každému videu vytvorili kvíz, prostredníctvom ktorého má študent možnosť overiť si nadobudnuté znalosti. Na základe úspešnosti v kvíze má študent možnosť získať body, ktoré môže využiť pri uchádzaní sa o stáž v zahraničí, organizovanú v spolupráci s BSM (Bratislavký spolok medikov) a IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

Projektu sa zúčastnilo celkovo 21 študentov z prvých troch ročníkov štúdia na Lekárskej fakulte. Za obdobie od novembra 2014 do marca 2015 sme natočili a zoradili obrazovú časť 28 videí praktických úloh. Podľa obrazu sme upravili a nahrali komentár. Zosynchronizovaním komentára s obrazom vznikla finálna verzia videí. Potom sme vytvorili samostatnú webovú stránku www.fyziohd.com, ktorej obsahom sú štrukturalizovane usporiadané jednotlivé cvičenia. Jednotlivým videám sme priradili stručný kvíz, obsahujúci tri otázky preverujúce znalosti študenta. V spolupráci s  IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) sme vytvorili systém motivácie študentov formou príspevku bodov pri výbere na letné zahraničné stáže. Prínosom nášho projektu je jasné, názorné audiovizuálne zobrazenie postupov používaných na praktických cvičeniach z fyziológie. Vďaka svojej online forme, ktorá je dnes už bežne používanou na mediznárodnej úrovni na zahraničných univerzitách, sa tak stáva jednoduchou a flexibilnou súčasťou výučbového materiálu. Videá, ktoré študent nájde pohodlne vďaka QR kódom na internetovej stránke, môže plnohodnotne využívať nielen počas výučby, ale kedykoľvek a kdekoľvek, pričom jedinou podmienkou je prístup na internet. 

Zahrnutie výučbových videí do praktickej výučby v ďalších medicínskych odboroch ako napríklad interná medicína (2), zubné lekárstvo (3) a ošetrovateľstvo (4) neukázalo signifikantný rozdiel medzi výučbou prostredníctvom videí a praktických ukážok. Hoci študenti podľa Bazyka uprednostňujú praktickú výučbu pre možnosť pýtania sa otázok a interakcie s inštruktorom (5), výučba s použitím videí má svoje výhody. Študent pri nej rýchlejšie pochopí postup, ktorý vie následne efektívnejšie realizovať v porovnaní s použitím výlučne textovej formy popisujúcej dané laboratórne cvičenie. Takisto sa prispeje k šetreniu inak nadbytočne spotrebovávaného materiálu pri neúspešných pokusoch na dosiahnutie správneho výsledku, a zníži sa aj riziko, ktoré zahŕňajú niektoré cvičenia (odbery krvi a pod.) (6). Výhodou tejto formy je aj možnosť štúdia vlastným tempom vyhovujúcim študentovi, zabezpečený uniformný spôsob pri výučbe väčšej skupiny študentov a vysoká efektivita podania informácií (7). Naplnením našich cieľov sa nám podarilo dosiahnuť jednoduchý prístup k edukačným videám, odstrániť jazykovú bariéru pre študentov študujúcich v anglickom jazykovom programe, a to vďaka anglickej, nemeckej a poľskej verzii a vytvoriť tak plnohodnotný a využiteľný materiál, ktorý bude súčasťou hodín výučby fyziológie. Na základe pozitívnej odozvy zo strany nielen pedagógov, ale aj študentov máme v pláne pokračovať v práci na tomto projekte a rozšíriť spektrum videí o ďalšie, ktoré sú dôležité z pohľadu názornosti a zobrazenia presných postupov a zahrnúť odkazy na jednotlivé videá prostredníctvom QR kódov do ďalšieho vydania Praktických cvičení z lekárskej fyziológie.

Projekt FyzioHD je projektom zlepšujúcim spôsob vzdelávania budúcich lekárov na vyššiu úroveň prostredníctvom hodnotných výučbových materiálov - krátkych niekoľkominútových videí, presne zodpovedajúcim požiadavkám praktickej výučby fyziológie ako jedného zo základných odborov štúdia medicíny. Videá vytvorené v tomto projekte svojou zrozumiteľnosťou, názornosťou, bezprostrednou dostupnosťou vďaka webovej stránke www.fyziohd.com a QR kódom k nim priradeným, pomáhajú študentom porozumieť a pochopiť princípy fyziológie, a tým zvýšiť angažovanosť študentov v rámci vzdelávacieho procesu. 

Tento projekt bol podporený Grantom Nadácie Tatrabanky 2014/2015. Poďakovanie patrí všetkým ďalším členom tímu FyzioHD, ktorí priložili ruku k dielu: Lukáš Lederer, Karin Margiftalviová, Romana Micháliková, Igor Podmajerský, Milan Velgos, Simona Grünwaldová, Lukáš Hochman, Dominika Gregušková, Vivien Horváth, Mária Belinská, Liam McCullough, Dávid Toma, Barbora Bajsová, Agnieszka Chodorowska, Magda Bednárska, Viktória Gulíková a Ivo Brachtl.
(1) Ostatníková D, a kol.: Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie, Bratislava: Univerzita Komenského, 2013.
(2) Sookpotarom P, Siriarchawatana T, Jariya Y, VejchapipatP.: Demonstration of nasogastric intubation using video compact disc as an adjunct to the teaching processes, J Med AssocThai 2007; 90: 468–472.
(3) Suvinen TI, Messer LB, Franco E: Clinicalsimulation in teaching preclinical dentistry, Eur J Dent Educ, 1998, 2: 25–32.
(4) Kelly M, Lyng C, McGrath M, Cannon G: A multi-method study to determine the effectiveness of, and student attitudes to, online instructional videos for teaching clinical nursing skills, Nurse Educ Today, 2009; 29:292–300.
(5) Bazyk S, Jeziorowski J: Videotaped versus live instruction in demonstrating evaluation skills to occupational therapy students, Am J Occup Ther, 1989; 43: 465–468.
(6) van Det MJ, Meijerink WJ, Hoff C, Middel LJ, Koopal SA, Pierie JP: The learning effect of intra operative video-enhanced surgical procedure training, Surg Endosc, 2011; 25: 2261–2267.
(7) Mir MA, Marshall RJ, Evans RW, Hall R, Duthie HL: Comparison between videotape and personal teaching as methods of communicating clinical skills to medical students, Br Med J (ClinResEd), 1984: 289: 31–34.