Južný Sudán: Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia pacientov v krajinách tretieho sveta

Authors: Adriána Furdová 1    Alena Furdová 2    Vladimír Krčméry 3,4   
1 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava,    2 Klinika oftalmológie LF UK a UN Ružinov, Bratislava    3 Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava    4 Katedra tropickej medicíny VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava   
Year: 2015
Section: Open section for students
Abstract No.: 1166
ISBN: 978-80-970712-8-8

Dokumentácia nálezov na očnom pozadí pomocou rozvinutých prístrojov, ktoré umožňujú kvalitnejšiu a precíznejšiu diagnostiku, je dnes bežnou a dôležitou súčasťou klinickej praxe a je podstatnou súčasťou pri diagnostike, monitoringu a manažmente očných ochorení (1). V rozvojových štátoch sa však nenachádzajú moderné technológie ako je fundus kamera, ktoré by umožnili zobraziť očné pozadie na rovnakej úrovni ako v rozvinutých krajinách. Preto je potrebné využiť alternatívy, ktoré sú jednoducho transportovateľné do ťažko dostupných oblastí a sú užívateľsky a finančne nenáročné. Práve takouto alternatívou je na menších pracoviskách použitie smartfónu a sférickej Volkovej šošovky s hodnotou plus 20 dioptrií (2).

V období od 29.1.2015 do 14.2.2015 (15 vyšetrovacích dní) sme v rámci projektu v spolupráci s VŠZaSP sv. Alžbety v Mary Immaculate DOR Hospital Mapuordit, v štáte Lakes, Južný Sudán vyšetrovali ambulantných aj hospitalizovaných pacientov. U pacientov, u ktorých bolo potrebné dokumentovať zistené nálezy očného pozadia priamou oftalmoskopiou, sme využili po prvý krát ako alternatívnu možnosť smartfón Lenovo S660, operačný systém Android, verzia 4.2 (Jelly Bean) s fotoaparátom 8 Mpix a LED bleskom v kombinácii s Volkovou šošovkou s hodnotou plus 20 dioptrií. Fotodokumentácia bola u všetkých pacientov uskutočňovaná v arteficiálnej mydriáze (Atropine Sulfate Ophtalmic Solution USP 1% w/v) v ležiacej polohe v mierne zatemnenej miestnosti. K úprave snímkov neboli použité žiadne ďalšie funkcie, aplikácie alebo programy základného softvéru, či už počas samotného vyšetrenia alebo po ich prenose pomocou USB kábla do počítača v najvyššej možnej kvalite v rámci možností použitého smartfónu. Počas vyšetrenia pacienti nepociťovali žiadny diskomfort a nevyskytli sa u nich žiadne komplikácie.

V tomto časovom intervale od 29.1.2015 do 14.1.2015 sme z celkového počtu vyšetrených pacientov 241 (z toho 141 mužského pohlavia (58,51%) a 100 ženského pohlavia (41,49%)) vyšetrili a dokumentovali nález na očnom pozadí pomocou Volkovej šošovky a mobilného telefónu u 9 pacientov (6 mužov, 3 ženy), s priemerným vekom 32 rokov (od 10 rokov do 62 rokov – s presnosťou v rámci možností) a zrakovou ostrosťou od 0,01-1,0 (priemerná zraková ostrosť 0,8). Škála diagnóz pacientov, u ktorých sme hľadali zmeny očného pozadia zahŕňa Burkittov lymfóm, Kala Azar, malnutríciu neznámej etiológie, tuberkulózu, HIV pozitívnych pacentov, suspektný Usherov syndróm a u jedného pacienta suspektnú hypertenziu. Pacienti, u ktorých bolo vyšetrené očné pozadie, boli vybratí z celkového počtu na základe ich súhlasu s vyšetrením, transparentnosti očných médií a ich hospitalizácie. Z dôvodu dostupnosti v daných podmienkach výlučne dlhodobo pôsobiaceho mydriatika (Atropine Sulfate Ophtalmic Solution USP 1% w/v), ktorý spôsobuje rozmazané videnie v intervale 24-48h, sme nevyšetrovali ambulantne prijímaných pacientov.

U 7 z 9 pacientov neboli nájdené žiadne zmeny očného pozadia, u dvoch sa nám podarilo zobraziť a zdokumentovať rozličné pigmentácie, v jednom prípade u pacienta so susp. Usherovým syndrómom, u ktorého boli nájdené rôznorodé pigmentácie v náhodnom usporiadaní na zadnom póle a v druhom prípade u pacienta so susp. hypertenziou bol nájdený pigmentový prstenec v okolí terča zrakového nervu a zmeny ciev typické pri hypertenzii. 

Vyšetrenie očného pozadia v rozvojových krajinách tretieho sveta je vo vačšine malých nemocníc absolútne nedostupné, pretože nie je možná spolupráca s oftalmológom. Vyšetrenie očného pozadia použitím smartfónu a Volkovej šošovky s hodnotou plus 20D je nenáročnou a zvládnuteľnou technikou, ktorou je možné zachytiť kvalitné a reprodukovateľné snímky vhodné na fotodokumentáciu a skríning v oftalmologickej praxi. Hoci sme v krátkom časovom intervale a v ťažkých podmienkach v Južnom Sudáne vyšetrili malý súbor pacientov, ide o prvý prípad úspešne použitej techniky v takomto projekte a nájde uplatnenie pri skríningu očného pozadia aj v budúcnosti v rámci spoločných projektov LFUK a VŠZaSP sv. Alžbety pri vyšetrení očných ochorení v rozvojových krajinách a ďalších.

  1. (1) Slobodníková J, Furdová A, Králik G, Šramka M: Moderné zobrazovacie, dianostické a liečebné metódy. Samosato s.r.o. 2012; 69-77.
    (2) Maamari RN, Keenan JD, Fletcher DA, et al.: A Mobile Phone-based Retnal Camera for Portable Wide Field Imaging. Br J Ophtalmol 2014; 98(4): 438-441.
    (3) Tietjen A, Stanzel BV, Saxena S, et al.: New options for digital photo documentation during routine examination for ophtalmologists. Klin Monbl Augenheilkd 2013; Jun; 203(6): 604-10.
    (4) Mašek P, Winklerová S: Fotografie v očním lékařství. Čs Oftal 1984; 40 (4): 218-220.
    (5) Němčanský J, Kopecký A, Timkovič J, Mašek P: Mobilní telefony jako nástroj pro dokumentaci očního pozadí. Česká a slovenská oftalmologie 2014, 70(No.6): 239-241.