Poznáme rizikové faktory chronickej obštrukčnej choroby pľúc?

Authors: Martin Samohýl 1    Roman Rams 2,3    Katarína Hirošová 1    Diana Vondrová 1    Daniela Krajčová 1    Alexandra Filová 1    Jana Jurkovičová 1   
1 Ústav hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    2 Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave    3 Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, Ružomberok   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1159
ISBN: 978-80-970712-8-8

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je preventabilnou a liečiteľnou chorobou charakterizovanou obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je plne reverzibilná. V súčasnosti sa zápal, ktorý postihuje dýchacie cesty, pľúcny parenchým a pľúcne cievy, považuje za najdôležitejší mechanizmus vzniku a rozvoja CHOCHP. V súčasnosti je CHOCHP štvrtou najčastejšou príčinou celosvetovej úmrtnosti. Odhaduje sa, že v roku 2020 bude CHOCHP na treťom mieste v mortalite a na piatom mieste v invalidite. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí CHOCHP na celom svete asi 600 miliónov ľudí a približne 3 milióny ich každoročne na túto chorobu zomiera. V Slovenskej republike bolo v roku 2013 dispenzarizovaných 85 143 pacientov s CHOCHP, kde najviac prípadov bolo v Prešovskom kraji (17 023 pacientov). V práci sa zaoberáme hlavnými a sprostredkujúcimi rizikovými faktormi CHOCHP. Vo vysoko a stredne príjmových krajinách k najčastejším rizikovým faktorom patrí tabakový dym. Fajčenie tabaku bolo uznané za jeden z najdôležitejších rizikových faktorov CHOCHP, avšak k rozvoju choroby môže prispievať aj pasívna expozícia cigaretovému dymu zvýšením celkovej záťaže pľúc respirabilnými časticami a plynmi. Na druhej strane, v nízko príjmových krajinách, je najčastejším rizikovým faktorom znečistenie vonkajšieho a vnútorného ovzdušia (prachové častice, SO2, NO2, VOCs a CO), spôsobené najmä využívaním fosílnych palív a biomasy na varenie a kúrenie. Riziko rozvoja CHOCHP zo znečistenia vonkajšieho ovzdušia je však oveľa menšie ako zo znečistenia vnútorného ovzdušia. Dôležitú úlohu v rozvoji a progresii CHOCHP zohrávajú aj infekcie dýchacích ciest. Väčšina exacerbácií súvisí s bakteriálnou či vírusovou infekciou. Medzi ďalšie sprostredkujúce rizikové faktory CHOCHP patrí pohlavie, sociálno-ekonomické súvisiace faktory, atopia, familiárne a genetické faktory. Na progresiu CHOCHP má priaznivý vplyv zvýšený príjem antioxidantov.