Stanovenie účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie derivátom benzotiazolu

Authors: Eva Noskovičová 1    Dušan Lorenc 2    Ivica Sigmundová 1    Peter Magnolen 1    Pavol Záhradník 1    Dušan Velič 1,2   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR    2 Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova3, Bratislava,SR   
Year: 2015
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1155
ISBN: 978-80-970712-8-8

V tejto práci bol stanovený účinný prierez dvojfotónovej absorpcie pri vlnovej dĺžke 800 nm flurescenčne aktívnych, dipolárnych a oktupolárnych organických zlúčenín, ktorých elektrónakceptornú časť tvorí derivát benzotiazolu [1] fluorescenčnou technikou. Takéto zlúčeniny vykazujú nezanedbateľné fluorescenčné vlastnosti, ktoré sú spôsobené dvojfotónovou excitáciou molekuly v nelineárnom režime a následnou fluorescenciou [2]. Tieto vlastnosti je potom možné využiť vo fluorescenčnej mikroskopii [3]. Fluorescenčná mikroskopia v ktorej sa využíva intenzívne laserové žiarenie a zlúčeniny schopné absorbovať dva fotóny súčasne je výhodnejšia oproti klasickej konfokálnej mikroskopii využívajúcej fluorescenciu spôsobenú absorpciou jedného fotónu, z hľadiska hlbšieho prieniku do študovanej vzorky a lepšieho priestorového rozlíšenia v danom študovanom mieste vzorky. 

Tento výskum je financovaný Divíziou bezpečnostných výziev v rámci programu Science for Peace and Security. Ďalej bolo možné experiment uskutočniť vďaka Medzinárodnému laserovému centru, ktoré poskytlo prístroje na meranie.
[1] P. Hrobárik, V. Hrobáriková, I. Sigmundová, P. Zahradník, M. Fakis, I. Polyzos, P. Persephonis, Benzotiazoles with Tunable Electron-Widrawing Strength and Reverse Polarity: A Route to Triphenylamine-Based Chromophores with Enhanced Two-Photon Absorption. J. Org. Chem. 2011, 79,8726-87360
[2] Ch. Xu, W.W. Webb, Measurement of two/photon excitation croos section of molecular fluorophores with date from 690 to 1050 nm. J. Opt. Soc. Am. 1996, 481-491l
[3] L. S. Chang, R. B. Cho, Two-photon probes for biomedical applications. BMB Rep. 2013; 46(4): 188194. doi: 10.5483/BMBRep.2013.46.4.045