Stanovenie prírodného rádionuklidu 226Ra v stavebných surovinách iónovou výmenou

Authors: Veronika Gardoňová 1    Silvia Dulanská 1    Bianka Horváthová 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Bratislava,   
Year: 2015
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1148
ISBN: 978-80-970712-8-8

Problematika radiačnej záťaže obyvateľstva je v posledných rokoch na Slovensku i vo svete predmetom zvýšeného záujmu. Dôvodom je značná radiačná záťaž tvorená prírodným radiačným pozadím a technogénnym radiačným pozadím. Najzávažnejším z prírodných zdrojov je rádon 222Rn, ktorý vzniká ako dcérsky produkt 226Ra v uránovom premenovom  rade. Výskumy poukazujú  na fakt, že 222Rn spolu so svojimi produktmi premeny predstavuje nezanedbateľné riziko pre vznik rakoviny pľúc. V rámci opatrení na zníženie radiačnej záťaže obyvateľstva sa sleduje obsah rádionuklidov  v materiáloch a surovinách používaných v stavebnom priemysle, pretože príspevok k radiačnej záťaži obyvateľstva zo stavebných materiálov prestavuje približne 20 % [1,2]. Predložený príspevok sa venuje návrhu, optimalizácii a aplikácii metódy stanovenia rádionuklidu 226Ra  vo vzorkách stavebných materiálov a surovín. Navrhnutá metóda separácie je založená na iónovej výmene s využitím anión výmenného sorbentu Anion Exchange Resin a katión výmenného sorbentu  MnO2–PAN. Vzorky analyzovaných stavebných materiálov a surovín obsahujú zvýšené množstvá Fe3+, ktorý pôsobí ako interferent pri úprave vzorky na pH potrebné pre dosiahnutie maximálnych výťažkov separácie. Odstránenie interferujúceho Fe3+ bolo zabezpečené zavedením sorbentu Anion Exchange Resin do postupu separácie pred použitie sorbentu MnO2–PAN. Preparát bol pre alfa spektrometrické meranie pripravený metódou spoluzrážania s Ba2+. Na sledovanie rádiochemického výťažku bol do každej analyzovanej vzorky pridaný stopovací rádionuklid 133Ba. Rádiochemické výťažky sa pohybovali v rozmedzí (77,8 – 99,0) %, hmotnostné aktivity 226Ra (Tabuľka 1) v jednotlivých analyzovaných vzorkách stavebných materiálov a surovín boli porovnané s limitnou hodnotou pre 226Ra určenou vo vyhláške 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007, ktorá je 120 Bq·kg.-1.

Tab. 1  Výsledky stanovenia 226Ra v analyzovaných vzorkách

Označenie vzorky                            R (133Ba)  [%]              a(226Ra) ± U  [Bq· kg-1]

Drevos,Kameničany                         87,2                                 21,6 ± 1,6

Prefa Sučany                                     88,2                                 23,5 ± 3,0

Štrkovňa Jelka                                  97,5                                 14,8 ± 3,8

PŤK Nová Baňa                                 99,0                                 28,5 ± 3,8

Lom Maglovec                                  77,8                                 28,2 ± 4,0

[1] Mátel, Rádioekológia. Kartprint, Bratislava. ISBN 978-80-89553-01-3. 2011, p. 7.
[2] Cabáneková, Nikodemová, Usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva radónom  v pobytových priestoroch. Slovenská zdravotníctva univerzita,Fakulta verejného zdravotníctva, Environment, Bratislava. ISBN 978-80-89384-05-1. 2013, p. 11.