Vývoj zrážkových úhrnov zaznamenaných na meteorologickej stanici Arborétum Mlyňany SAV za obdobie 1966–2013

Authors: Ján Valach 1   
1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra vodného hospodárstva krajiny, Radlinského 11, 813 68 Bratislava   
Year: 2014
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1134
ISBN: 978-80-970712-6-4

Príspevok sa zameriava na vývoj zrážkových úhrnov zaznamenaných na meteorologickej stanici Arborétum Mlyňany SAV za obdobie 1966 – 2013.

Množstvo zrážok, ročné zrážkové úhrny a ich dlhodobá zmena, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť. V poslednej dobe je veľmi populárne skúmanie klimatickej zmeny, ktorá sa prejavuje predovšetkým ako globálne otepľovanie. Predpokladá sa, že globálna teplota bude stúpať aj naďalej, pričom sa má tento vzostup v budúcnosti ešte zrýchľovať. Súčasne s tým sa uvažuje o dlhodobom výhľade na množstvo zrážok. Na rozdiel od teplôt vzduchu sa očakáva mierny pokles zrážok, ktorý môže v niektorých oblastiach spôsobiť nežiaduce sucho. Podľa štúdie Kožuchowski a Marciniak (1990), zrážky v západnej a severnej Európe v poslednej dobe rastú a porastú aj naďalej, a naopak zrážky v južnej a východnej Európe klesajú a klesať budú. Monitorované územie leží v oblasti s očakávaným poklesom zrážok. Tento celoeurópsky trend bol potvrdený i novšími výskumami prezentovanými v prácach Räisänen et al. (2004) a Střeštík (2013).

Napriek často sa opakujúcemu tvrdeniu, že globálne otepľovanie prinesie menej vody a viac sucha, priebeh zrážkových úhrnov za posledných 47 rokov tomu veľmi nenasvedčuje. Celoročné zrážkové úhrny naopak poukazujú na veľmi nevýrazný rast, a nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento humídny trend mal v nasledujúcich desaťročiach výrazne zmeniť, nakoľko nie je zrejmá žiadna periodicita.

Kożuchowski, K., Marciniak, K., 1990: Tendencje zmian temperatury i opadów w Europie śródkowej w stuleciu 1881-1980. Acta universitatis Nicolai Copernici, Geografia, XXII, zesz. 73, 22-43.
Räisänen, J., Hansson, U., Ullerstig, A., Döscher, R., Graham, L.P., Jones, C., Meier, H.E.M., Samuelsson, P., Willén, U., 2004: European climate in late twenty first century: regional simulations with two driving global models and two forcing scenarios. Climate dynamics 27, 13-31.
 
Střeštík, J., 2013: The change of precipitation totals in different European localities during 1900-2000. Proceedings of the international conference “Environmental changes and adaptation strategies“, Eds. Šiška, Nejedlík, Hájková and Kožnarová, Skalica, September 2013, elektronická publikácia, stránky nečíslované.