Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom

Authors: Magdaléna Jašová 1    Ivana Kancirová 1    Martina Muráriková 1    Slavka Carnicka 1    Pavol Námer 2    Iveta Waczulíková 3    Attila Ziegelhöffer 1    Miroslav Ferko 1   
1 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovensko    2 Ústav polymérov, SAV, Bratislava    3 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1132
ISBN: 978-80-970712-6-4

Úvod:

Diazoxid (DZX) je často používaný na indukciu farmakologického preconditioningu myokardu v animálnych modeloch. Táto zlúčenina bola pôvodne označovaná ako otvárač mitochondriových od ATP závislých draslíkových kanálov (KATP). I napriek jeho viac preskúmaným, prevažne negatívnym účinkom akými sú: inhibícia Krebsovho cyklu na úrovni sukcinátdehydrogenázy, podpora tvorby voľných radikálov a jeho prvoradé pôsobenie na aktiváciu PKC-ε ako na otváranie KATP- kanálov, ostáva otázka molekulárneho mechanizmu kardioprotektívneho účinku DZX naďalej málo objasnená. V ďalších štúdiach bol však potvrdený protektívny vplyv akútneho streptozotocínového diabetu na myokard vplyvom zvýšenej aktivity Mg2+-ATPázy, ktorá s týmto procesom úzko súvisí. Cieľom štúdie bolo objasniť úlohu mitochondriovej Mg2+-ATPázy a membánovej fluidity v mechanizme účinku DZX a priblížiť tak využitelnosť farmakologického preconditioningu v praxi.  

Metódy:

Experimenty boli vykonané na 9-11 týždňových potkanoch samcov kmeňa Wistar rozdelených na kontrolnú zdravú (n=16) a diabetickú (n=16) skupinu. Akútny (8-dňový) diabetes bol indukovaný jednorazovou dávkou streptozotocínu (65 mg.kg-1, i.p.). Srdcové mitochondrie izolované diferenciálnou centrifugáciou boli vystavené účinku DZX (0-7 μmol.l-1). Aktivita mitochondriovej ATPsyntázy, stanovená v obrátenom smere jej reakcie, (Mg2+-ATPáza) ako množstvo Pi  uvoneľného pri štiepení ATP. Fluidita lipidovej dvojvrstvy mitochondriovej membrány bola stanovená meraním fluorescenčnej anizotropie fluorescenčnou sondou  1,6- difenyl-1,3,5-hexatriénu.

Výsledky:

Aktivita mitochondriovej Mg2+-ATPázy sa počnúc koncentráciou 3,5 μmol.l-1 DZX postupne zvyšovala a to v oboch experimentálnych skupinách, pričom štatistická významnosť (p<0,05) bola dosiahnutá len v skupine kontrolných zvierat v prítomnosti DZX 5; 6 a 7 μmol.l-1. Stimulácia enzýmovej aktivity nebola sprevádzaná významným (p˃0,05) zvýšením membránovej fluidity mitochondrií ani v jednej z experimentálnych skupín.

Záver:

Pozitívny účinok DZX sa neprejavil v plnej miere, nakoľko v diabetických srdciach bola Mg2+-ATPázová aktivita aj fluidita vystimulovaná už pôsobením samotného diabetu. I napriek tomu vplyv akútneho diabetu a farmakologického DZX indukovaného preconditioningu mal aditívny účinok. Kinetické parametre ukazujú, že DZX priamo interaguje s molekulou mitochondriovej Mg2+-ATPázy a to spôsobom nekompetetívnej aktivácie.

Granty: VEGA 2/0101/12, 2/0054/11, 2/027/11, KEGA 003 UK-4/2012.