Zhášací vplyv fullerénu a uhlíkovývh nanorúrok na fluorescenciu polytiofénu

Authors: Marianna Gregová Trenčanová 1    Dušan Velič 1,2   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava 4    2 Medzinárodné laserové centrum, lkovičova 3, Bratislava   
Year: 2014
Section: Open section
Abstract No.: 1127
ISBN: 978-80-970712-6-4

Študovali sme zhášaní vplyv fullerénu C60 a uhlíkových nanorúrok a prípadnú zmenu fluorescenčných vlastností na kvapalné vzorky kopolyméru polytiofénu v toluéne, pripraveného syntézou alkylovaného dimetyl – esteru kyseliny oligotiofén dikarboxylovej s polyetylén-oxidom (PEO) [1,2]. Polytiofény sú organické polovodiče s potenciálnym využitím vo fotovoltaických článkoch. V kombinácií s uhlíkovými komponentmi sa očakáva zlepšenie elektróntransferu [3].

Prítomnosť fullerénu vyvolala lineárnu zmenu vlnových dĺžok smerom k vyšším vlnovým dĺžkam excitácie z hodnoty 440 nm o 2 nm pri excitačných spektrách a z hodnôt 550 nm a 510 nm o 0, 5 nm pri emisných spektrách. Prídavok nanorúrok vyvolal lineárnu zmenu vlnových dĺžok smerom k nižším vlnovým dĺžkam excitácie o 0,5 nm a 1,5 nm pri emisných spektrách.

Fullerény aj nanorúrky znížili intenzitu všetkých spektier o viac ako jeden rád. Pravdepodobne dochádza ku odčerpávaniu elektrónov v reťazca pomocou pružných zrážok s uhlíkovými komponentmi.

Stern – Volmerovej konštanta pre polytiofén v prítomnosti uhlíkových nanorúrok je 16 058 ml.g-1 v prítomnosti fullerénov C60 je 93,735 ml.g-1. Čo znamená, že Fullerén C60 má o 3 rády menší zhášací vplyv na fluorescenciu kopolyméru polytiofénu ako jednostenné nanorúrky.

Táto publikácia  bola vytvorená  realizáciou projektov ERDF OP R&D, meta-QUTE– Centrum excelentnosti kvantových technológií, APVV-0491-07 a VEGA 1/0522/10, VEGA 1/0437/10, NanoNet2
  1. [1] Čík G., Végh Z., Šeršeň F., Krištín J., Lakatoš B., Fejdi P., Synth. Met. 149 (2005) 31-38
    [2] Bugár I., Žitňan M., Velič D., Čík G., Chorvát D., Synth. Met. 157 (2007) 834-840
    [3] Roncali, Jean "Conjugated poly(thiophenes): synthesis, functionalization, and applications". Chemical Reviews 92 (4): (1992), 711.