Identifikácia sekalínov raže siatej pomocou A-PAGE

Authors: Lenka Petrovičová 1    Zdenka Gálová 1,2   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra biochémie a biotechnológie, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra    2 2Chemický Ústav SAV, Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, Trieda A. Hlinku 2, SK-949 76 Nitra   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1120
ISBN: 978-80-970712-6-4

Identifikácia a charakteristika genotypov obilnín na základe polymorfizmu bielkovín je dôležitá nielen z hľadiska šľachtiteľského, ale aj z pohľadu ich využitia pre potravinárske účely [1]. Cieľom našej práce bola separácia zásobných bielkovín zrna raže (ω-sekalíny, γ40k-sekalíny) na základe ich rozdielnej pohyblivosti v kyslej polyakrylamidovej elektroforéze (A-PAGE) s pH 3,2. Analyzované bolo zrno 10 genotypov raže siatej (Secale cereale L.) československého pôvodu, ktoré boli získané z Génovej banky semenných druhov VÚRV v Piešťanoch. Zásobné bielkoviny boli extrahované z individuálnych zŕn raže a separované štandardnou referenčnou metódou polyakrylamidovej gélovej elektroforézy podľa metodiky ISTA v kyslom prostredí A-PAGE [2]. Gély boli farbené v roztoku pripravenom z 10 % kyseliny trichlóroctovej, 0,5 % Coomassie Brilliant Blue R250 a odfarbované v destilovanej vode. Zásobné bielkoviny analyzovaného súboru raže boli elektroforeticky separované do dvoch rôznych frakcií podľa ich rozdielnej pohyblivosti v A-PAGE na ω-sekalíny s vysokou molekulovou hmotnosťou a γ40k-sekalíny s nízkou molekulovou hmotnosťou. Aplikáciou jednorozmernej elektroforézy boli sekalíny z jedného zrna raže separované na 7-15 subfrakcií. Z elektroforeogramov vyplýva, že zastúpenie ω-sekalínov, bolo v priemere 86,97 %, pričom ich variabilita sa pohybovala v rozmedzí od 74,43 % (odroda Nalžovské) do 91,71 % (odroda Valtické). Na síru chudobné ω-sekalíny sú charakteristické vysokým zastúpením glutamínu/glutamátu, prolínu a fenylalanínu. Zaujímavosťou je, že v  ω-sekalíny sa nenachádzajú sírne aminokyseliny cysteín a metionín. V zrne sa nachádzajú ako monomérne polypeptidy a sú homologické s ω-gliadínmi pšenice a C hordeínmi jačmeňa [3]. V strednej časti polyakrylamidového gélu boli separované γ40k-sekalíny, ktoré tvorili 13,03 % podiel. Najvyššie percentuálne zastúpenie γ40k-sekalínov sme zistili v odrode Nalžovské (21,56 %) a najnižší podiel vykazovala odroda Židlochovický Panis (21,56 %). Na síru bohaté γ40k-sekalíny sú homologické s γ-gliadínmi pšenice a B hordeínmi jačmeňa, pričom sa vyznačujú vysokým obsahom glutamínu a prolínu [3]. V analyzovanom súbore genotypov raže siatej bol detegovaný 1B3 blok, ktorý slúži ako marker nevhodnej technologickej kvality, ale na druhej strane vystupuje ako marker odolnosti k hrdzi trávovej Sr31.

Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, ITMS 26220120054, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (50 %) a KEGA projektu č. 034SPU-4/2012 (25 %) a VEGA project No.1/0513/13 (20 %).
[1] Bradová, J. – Sýkorová, S. Optimalizace metod elektroforezy proteinů pro identifikaci odrůd jačmene, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha- Ruzyně, 2006.
[2] Draper, S. R. . Seed Sci. Technol., 1987, p. 431-434.
[3] Simpson, B. K. Food Biochemistry and Food Processing, pg. 660. New York: Wiley-Blackwell,  2012. ISBN 978-08138-0874-1.