VSELs a ich potenciálne využitie v regenerácii poškodeného myokardu

Authors: Anna Kopčáková 1    Denisa Harvanová 1    Jana Plšíková 1    Tímea Špaková 1    Ján Rosocha 1   
1 Združená tkanivová banka, UPJŠ - LF, Košice, Slovensko   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1119
ISBN: 978-80-970712-6-4

Infarkt myokardu alebo srdcová myokardiopatia je najčastejšou príčinou mobidity a mortality na celom svete. V súčasnosti „jedinou funkčnou liečbou“ je transplantácia srdca, ktorá je spojená s istými obmedzeniami (darcovstvo či odmietnutie orgánu) (1). Jednou z možností terapeutickej medikácie je využitie kmeňových buniek s pluripotentným charakterom. Tieto bunky vznikajú počas I. štádia embryonálneho vývoja a prežívajú až do dospelosti ako populácia veľmi malých embryonálnych s charakterom kmeňových buniek (Very Small Embryonic-Like Stem Cells - VSELs) (2).  Štúdie ukazujú, že VSELs sa mobilizujú v periférnej krvi počas poškodenia tkanív alebo orgánov, čo môže mať prognostický význam napr. pri mŕtvici, infarkte myokardu a.i. Za ustálených podmienok sa VSELs môžu podieľať na procese regenerácie a reparácií orgánových poranení. Tieto vzácne populácie buniek sa vyznačujú primitívnou morfológiou a relatívne malou veľkosťou. Izolácia VSELs je založená na FACS analýze využívajúcej „gating“ stratégiu, ich malú veľkosť, expresiu  pluripotentných kmeňových buniek (Oct-4, Nanog a SSEA-1), povrchových (CXCR4, CD133, Sca-1, CD34) znakov a absenciu hematopoetických (lin, CD45) markerov (3).  

Možnosť autológnej VSELs liečby predstavuje potenciálny prínos pre ich využitie v regeneratívnej medicíne bez žiadnych etických a morálnych dilém.

Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice) ITMS:26220220185 na základe podpory Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (OP VaV-2012/2.2/08-RO) č. zmluvy: OPVaV/12/2013.
(1) Gu, Sun, Gu, Sun, Zhang, Cheng, Bao, Hang, Lu, Zhang a Li, Intech. 2013, 93-106.
(2) Rodgerson, Ratajczak, Pontifical Council for Culture, Vatican City. 2012, 20, 8-9.
(3) Wojakowski W, Kucia M, Liu, Zuba-Surma, Jadczyk, Bachowski, Nabiałek, Kaźmierski, Ratajczak, Tendera, J. Cardiovasc. Transl. Res. 2011, 4, 138-144.