Porovnanie enhancerovej aktivity Transcutolu a mikroemulzie typu o/v v dermálnom polotuhom lieku s obsahom ťažko rozpustného liečiva

Authors: Miroslava Špaglová 1    Lenka Starychová 1    Mária Čuchorová 1    Martina Čierna 1    Kamila Bartoníková 1    Mária Vitková 1   
1 Katedra galenickej farmácie FaF UK, Bratislava,   
Year: 2014
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1117
ISBN: 978-80-970712-6-4

Ľudská koža bráni nadmernej strate vody z vnútorného prostredia a obmedzuje prienik cudzorodých látok a xenobiotík do ľudského organizmu. Vo vývoji farmaceutických dermálnych produktov hrá dôležitú úlohu penetrácia aktívnych látok (1). Existuje niekoľko spôsobov, ktorými je možné bariérnu funkciu kože znížiť. Adaptácia nanotechnológie vo farmaceutickom priemysle znamená krok vpred a výzvu uplatnenia nanočastíc, lipozómov, nano a mikroemulzií aj ako penetračných enhancerových systémov (2).

Cieľom predkladanej štúdie je zhodnotenie vplyvu enhanceru  – Transcutolu® a zloženého enhancerového systému – mikroemulzie na liberáciu ťažko rozpustného liečiva indometacínu z karbopolového gélového základu. Na simulovanie penetrácie cez kožu sa použila in vitro metóda využívajúca difúzne komôrky (donorový kompartment so vzorkou + receptorový kompartment), medzi ktoré bola umiestnená koža izolovaná z potkana. Vyhodnotenie sa vykonalo prostredníctvom porovnania steady-state fluxu odobraných vzoriek z receptorového kompartmentu.

Záverom možno konštatovať, že v prípade rozpustenia liečiva v Transcutole® a následného zapracovania do gélu sa množstvo uvoľneného liečiva (v priebehu 6 hod.) zvýšilo o 27% a v prípade rozpustenia v mikroemulzii až o 52%, z čoho vyplýva, že oba systémy plnia funkciu enhancerov, avšak  pripravená mikroemulzia typu o/v vykazuje o niečo vyššiu enhancerovú aktivitu.

Práca bola realizovaná za podpory grantov UK/432/2014 a UK/356/2014.
(1) Lane ME. Skin penetration enhancers. Int. J. Pharm. 2013, 447 (1-2): 12-21.
(2) Williams AC, Barry BW. Penetration enhancers. Adv. Drug. Deliv. Rev. 2004, 56(5): 603-18.