Príprava integrantov Pichie pastoris schopných exprimovať ľudský rastový hormón

Authors: Simona Rezáková 1    Diana Hopková 1    Kristína Jiríčková 1    Stanislav Stuchlík 1    Ján Krahulec 1    Ján Turňa 1    Zdenko Levarski 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1113
ISBN: 978-80-970712-6-4

Ľudský rastový hormón (hGH) je polypeptid pozostávajúci zo 191 aminokyselín, ktorý je syntetizovaný, skladovaný a sekretovaný somatotropnými bunkami adenohypofýzy [1]. V súčasnosti sa používa na liečbu mnohých ochorení. V tejto štúdii bola pre produkciu hGH zvolená kvasinka Pichia pastoris, ktorá je schopná rásť do vysokých optických hustôt [2] a vďaka jej silnému promótoru dokáže produkovať rekombinantné proteíny vo veľkých množstvách. Prvým krokom pri produkcii kmeňa bola integrácia zvoleného génu do hostiteľského organizmu pomocou elektroporácie. Integrácia sa potvrdila PCR reakciou a expresiou v baničkách. Výsledky SDS-PAGE sa overili Dot blot analýzou. Z 50 klonov divého typu P. pastoris až 43 integrantov obsahovalo gén pre hGH. Z nich 2 integranty boli schopné exprimovať hGH v detekovateľnej miere.

Príspevok je výsledkom realizácie projektu: “Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov (BIOREKPROT, ITMS 26240220048)“ na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
[1] Herman-Bonert, V. S., Melmed, S. (2011). "The pituitary (Third edition)." 83-117.
[2] Cereghino, J. L., Cregg, J. M. (2000) FEMS Microbiol Rev 24, p. 45.