Diagnostika rakoviny vaječníkov analýzou natívnej fluorescencie moču

Authors: Zuzana Šteffeková 1    Anna Birková 2    Mária Mareková 2   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Košice, Slovensko    2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie a LABMED, a.s., Košice, Slovensko   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1109
ISBN: 978-80-970712-6-4

Rakovina vaječníkov (OC) je najčastejšou príčinou úmrtia na gynekologické nádorové ochorenia (47 %), aj keď tvorí len približne 3 % prípadov malignít u žien. Podstatou problému sú diagnostické nedostatky aj napriek možnostiam moderných zobrazovacích metód. Vaječník, ako voľne uložený orgán v brušnej dutine sa môže pomerne dlho zväčšovať bez sprievodnej symptomatológie, 75 % prípadov OC je zistených až v čase rozšírenia mimo malú panvu. Keďže prognóza pacientok je závislá najmä na štádiu odhalenia ochorenia, je veľká snaha o vyvinutie nových techník dostatočne skorej detekcie karcinómu vaječníkov. V poslednom období je riešená aj otázka využitia fluorescenčnej spektroskopie v onkologickej diagnostike. Fluorescenčná spektroskopia sa javí ako veľmi senzitívny a efektívny prostriedok v porovnaní s množstvom iných, rutinne používaných diagnostických techník, aj keď sú v jej praktickej aplikácii stále nedostatky. Prirodzená fluorescencia sa vyskytuje väčšinou pri molekulách s konjugovanými väzbami, najmä pri aromatických zlúčeninách. Touto vlastnosťou sa vyznačujú viaceré metabolity významných biochemických procesov. V nádorových bunkách dochádza k výrazným metabolickým zmenám v porovnaní so zdravou bunkou, vrátane zmien zloženia alebo koncentrácie natívnych fluorofórov. Zloženie moču ako odpadového produktu je priamo ovplyvňované patologickým stavom organizmu. Porovnávaním fluorescenčných fingerprintov moču zdravých žien a pacientok s rakovinou vaječníkov sme zistili signifikantné rozdiely (P=0,0002). Analýza moču, ktorého odber je mimoriadne jednoduchý by mohla byť vynikajúcim prostriedkom skríningu ovariálneho karcinómu.

Práca vznikla s podporou projektu DIAGONKO ITMS: 26220220153