Zmeny vo fluidite membrán erytrocytov pacientov s chronickým ochorením obličiek vplyvom 6-mesačnej suplementácie vitamínom D3

Authors: Marcela Morvová 1    Milan Zvarík 1    Ingrid Lajdová 2    Libuša Šikurová 1   
1 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, Slovenská republika    2 Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 1104
ISBN: 978-80-970712-6-4

Chronické ochorenie obličiek (CKD) je spájané so zvýšenou koncentráciou voľného cytoplazmatického vápnika [1]. Ide o patologický stav, ktorý vedie k nezvratným poškodeniam bunkových štruktúr a funkcií. Pri tomto stave sú v literatúre opísané určité zmeny v pôsobení regulačných mechanizmov zodpovedných za udržiavanie hladín intracelulárneho vápnika (či už na funkčnej úrovni alebo zmenou expresie rôznych typov kanálov) [2], čo predpokladáme, že môže podmieňovať aj zmeny v membránových vlastnostiach. Vitamín D zohráva kľúčovú úlohu v regulácii vápnikovo-fosfátovej homeostázy a jeho deficiencia je častá u pacientov s CKD. „The National Kidney Foundation“ v K/DOQI guidelines odporúča u CKD pacientov suplementáciu vitamínom D (ergocalciferol alebo cholecalciferol) [3]. Preto sme sa v tejto práci zaoberali otázkou vplyvu suplementácie vitamínom D3 na membránovú fluiditu erytrocytov.

Do štúdie bolo zahrnutých 14 CKD pacientov v štádiu 2-3 vo veku 53 ± 16 rokov definovaných podľa K/DOQI kritérií a pod ambulantným dohľadom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Membrány erytrocytov boli získané hemolytickou fragmentáciou v hypotonickom médiu s použitím štandardnej metódy Hanahan&Ekholm [4]. Membránová fluidita bola ohodnotená meraním stacionárnej anizotropie fluorescencie sondy DPH (1,6-difenyl-1,2,5-hexatrién) v priebehu 2000 s, čo je doba potrebná na jej ustálenie. Výsledná koncentrácia fluorescenčnej sondy DPH v meranej vzorke bola 1,5·10-7 mol/L. Vzorka bola excitovaná vlnovou dĺžkou 360 nm a emisné maximum bolo registrované v oblasti 430 nm. Priemerná hodnota anizotropie fluorescencie sondy DPH v ustálenom stave pre pacientov s CKD v štádiu 2-3 bola 0,2728 ± 0,0152. Následne po 6-mesačnej suplementácií vitamínom D3 v dávke 14 000 IU/týždeň bola opätovne zmeraná anizotropia fluorescencie sondy DPH. Dosiahla priemernú hodnotu 0,3044 ± 0,021, čo predstavuje 11,5% nárast sledovaného parametru oproti hodnote pred suplementáciou vitamínom D3. Štatistické testovanie potvrdilo normálne rozdelenie dát (Shapiro-Wilkov W test) a následný párový t test potvrdil signifikantný nárast priemernej hodnoty anizotropie fluorescencie sondy DPH (P<0,001). Výsledky sú uvádzané ako mean ± SD.

Uvedené výsledky naznačujú, že vplyvom suplementácie vitamínom D3 dochádza k zníženiu membránovej fluidity erytrocytov u pacientov v skorých štádiách CKD.

Poďakovanie: Táto práca bola vypracovaná vďaka podpore grantov: UK/361/2014, VEGA 2/0101/12, APVV-0134-12 a VG SZU 19-90-07.
[1] Gafter U. et al., J. Lab. Clin. Med. 1989, 114(3), 222–31.
[2] Kaderjakova Z. et al., Bioelectrochemistry 2012, 87, 226–9.
[3] K/DOQI, Am. J. Kidney Dis. 2003, 42 (Suppl 3) 1-201.
[4] Hanahan D.J., Ekholm J.E., Methods Enzymol. 1974, 31, 168-172.